Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 10 8067 Piątkowa – Wygon w km 1+000 do 1+900 na działce nr ewid. 570 w miejscowości Piątkowa

Gmina Błażowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36-030 Błażowa, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17/2297119 , fax. 172 297 077
 • Data zamieszczenia: 2019-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błażowa
  Plac Jana Pawła II 1
  36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 17/2297119, fax. 172 297 077
  REGON: 69058199100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.blazowa.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 10 8067 Piątkowa – Wygon w km 1+000 do 1+900 na działce nr ewid. 570 w miejscowości Piątkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje miedzy innymi : - wycinka drzew i krzaków wraz z karczowaniem pni, - roboty ziemne, - odbudowa rowów przydrożnych, - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, - przebudowa przepustów, - wykonanie podbudowy, - zaklinowanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , - umocnienie skarp i dna rowów przydrożnych elementami betonowymi, - obsługa geodezyjna robót. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót zawartych w Rozdziale 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy) . UWAGA! Oświadczenia, o których mowa w ust. 1-2 zawarte są w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do oferty). Kosztorys ofertowy Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby podmiotów trzecich. Dokument, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - należy dołączyć odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający pobierze dokument samodzielnie. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach