Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 109660L wraz z budową kanału technologicznego od km 0+000 do km 1+222 na działce nr ewid. 1 w obrębie Siedliszczki gmina Rejowiec

GMINA REJOWIEC ogłasza przetarg

 • Adres: 22-360 Rejowiec, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA REJOWIEC
  ul. Wiktoryna Zaleskiego 1
  22-360 Rejowiec, woj. lubelskie
  REGON: 110197931
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminarejowiec.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 109660L wraz z budową kanału technologicznego od km 0+000 do km 1+222 na działce nr ewid. 1 w obrębie Siedliszczki gmina Rejowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja obejmuje wykonanie poszerzenia drogi oraz ulepszenia nawierzchni na asfaltową. Na odcinku o długości 578 mb zostanie ułożona nowa warstwa asfaltowa, natomiast na odcinku o długości 644 mb występuje obecnie droga gruntowa, która również zostanie utwardzona i zyska nawierzchnię asfaltową. Powstaną nowe zjazdy do posesji oraz obustronne pobocza utwardzone. Powstanie kanał technologiczny. Wyeliminowany zostanie problem odwodnienia drogi. Przebudowa zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz przyczyni się do poprawy jakości sieci komunikacyjnej na terenie gminy Rejowiec.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr:BS Cyców o/ w Rejowcu 63 8191 1013 2004 4000 0635 0009z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy PP.271.15.2022”.12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymokresie co najmniej jedno zamówienie, które polegało na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni zasfaltowej o wartości robót budowlanych minimum 1 000 000, 00 zł brutto.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywaniazamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy)posiadającąuprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie objętymi przedmiotemzamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne dowyżej wskazanych.1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót oraz ich wartość.2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przezZamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia,rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcjetechniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującyminadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego w rozdziale 6.1.4 ppkt 2 może wskazać osoby będąceobywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządachzawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowedo wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów orazinżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).5) Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), przez budowę rozumiesię wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektubudowlanego.6) Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanierobót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektubudowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresieniewymagającym zmiany granic pasa drogowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach