Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 109477L Łukowa I – Chmielek I na odcinku od km 0+667,00 do km 1+440,00

Gmina Łukowa ogłasza przetarg

 • Adres: 23-412 Łukowa, Łukowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 874 002 , fax. 846 874 045
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łukowa
  Łukowa 262
  23-412 Łukowa, woj. lubelskie
  tel. 846 874 002, fax. 846 874 045
  REGON: 95036912600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uglukowa.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 109477L Łukowa I – Chmielek I na odcinku od km 0+667,00 do km 1+440,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach projektowanej do przebudowy drogi planowane są do wykonania: - roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wymaganych wykopów i nasypów mających na celu doprowadzenie istniejącego terenu do stanu projektowanego zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu i Przekrojami normalnymi), - warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości 25 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 115 o grubości 4 cm. Droga o szerokości jezdni 3,5 m (z poszerzeniami na łukach) i obustronnych poboczach o szerokości 0,75 m utwardzanych kamieniem. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: a) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy; b) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną (inwentaryzacją powykonawczą) wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót Urząd Geodezji i Kartografii; c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; d) oznakowanie terenu budowy; e) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego; f) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; h) udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały na okres min. 36 miesięcy, licząc od następnego dnia końcowego odbioru robót, i) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zgłoszonych przez zamawiającego (w okresie objętym gwarancją/rękojmią); j) po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, wykonać demontaż obiektów tymczasowych, uporządkować teren oraz przekazać go zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach