Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 108044L na trzech odcinkach w miejscowości Obliźniak, gmina Poniatowa”

Gmina Poniatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, Młodzieżowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818204836 , fax. 818203573
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poniatowa
  Młodzieżowa 2
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 818204836, fax. 818203573
  REGON: 431020144
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 108044L na trzech odcinkach w miejscowości Obliźniak, gmina Poniatowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową przebudowę drogi gminnej nr 108044L Obliźniak – dr. pow. 2547L na odcinkach 0+003 – 0+101, 0+176 – 0+248, 0+259 – 0+643, 1+066 – 1+502, dł. 0,990 km, poprzez: wykonanie nawierzchni drogi gminnej składającej się z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno–bitumicznej AC11S – gr. 3 cm (KR2) na warstwie wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, gr. 3 cm, w tym lokalne poszerzenie drogi do szerokości 5,50 m ze względu na nienormatywną szerokość pasów ruchu na odcinku 1+066 – 1+502, poprzez wykonanie konstrukcji: w-wa ulepszonego podłoża – stabilizacja cementem Rm=2,5MPa (10 cm), podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm (20 cm), podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P (5 cm), siatki przeciwspękaniowej – geosiatka o wytrzymałości min. 50kn/m oraz pakietu asfaltu jw. (AC11S + AC16W); sfrezowanie 0-3 cm istniejącej nawierzchni bitumicznej lokalnie na dojeździe do przejazdu kolejowego Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej oraz na włączeniach do odcinków (nakładek mineralno–bitumicznych) w dobrym stanie technicznym; wzmocnienie pobocza gruntowego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/32 mm, gr. 10 cm szer. 0,25-0,50 m (szerokość pobocza do rozścielenia wynika z szerokości granic pasa drogowego); kompleksowe oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach