Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości

Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 752 592 , fax. 862 752 593
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 752 592, fax. 862 752 593
  REGON: 45001067100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zamowieniap/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie dotyczy przebudowy ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem. Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o dwie dokumentacje techniczne – odcinek 1 rozbudowa drogi o długości 155 m w obrębie stacji benzynowej i hurtowni (Projekt firmy INKOM Sp. z o.o.) - odcinek 2 przebudowa drogi o długości 135 m do skrzyżowania z ul. Przechodnią (Projekt firmy KOMI Sp. z o.o.) Zakres prac dotyczy: 0dcinek 1: – regulacji szerokości istniejącej jezdni z wymianą krawężników, – budowie zatok postojowych, w tym stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, – budowie jednostronnego chodnika dla pieszych, – budowie zjazdów indywidualnych do posesji, – budowie linii oświetlenia ulicznego, – budowie odcinka kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów ulicznych. Odcinek 2: Zakres robót branży drogowej: - budowa nawierzchni jezdni, - budowa wzmocnionej nawierzchni jezdni, - budowa nawierzchni chodników i opaski, - budowa nawierzchni zjazdów. Zakres robót branży sanitarnej: - budowa kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi i przykanalikami, - przebudowa zasuwy wodociągowej. Zakres robót branży teletechnicznej: - przebudowa urządzeń Orange Polska S.A. (przebudowa kanalizacji, słupa linii napowietrznej oraz przebudowa kabla doziemnego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 9 000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na rachunek bankowy w PKO BP SA O/WYSOKIE MAZOWIECKIE Nr rachunku 81 1020 1332 0000 1402 0941 7629 dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium –postępowanie nr MK.271.12.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości.” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określono
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożonym oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Poza tym wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca chce powierzyć podwykonawcom, pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy, zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), dowód wniesienia wadium, Oświadczenie RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach