Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) - od km 0 + 420 do km 1 + 080,16

Gmina Puławy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 874 121 , fax. 818 874 122
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Puławy
  ul. Dęblińska 4
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 874 121, fax. 818 874 122
  REGON: 54912800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) - od km 0 + 420 do km 1 + 080,16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) - od km 0 + 420 do km 1 + 080,16 wraz z chodnikiem, kanalizacja deszczową i oświetleniem drogowym. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 660,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m Zakres przedmiotu zamówienia m. in. obejmuje: Roboty drogowe: a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) roboty rozbiórkowe (nawierzchnia, podbudowa, trylinka, krawężniki) c) regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych d) roboty ziemne e) wykonanie warstwy odsączającej z piasku f) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego oraz piasku stabilizowanego cementem g) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej (innej niż szara) h) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. 4 cm i) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. 4 cm j) wykonanie zjazdów i zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej k) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych l) oznakowanie pionowe i poziome drogi ł) roboty wykończeniowe Roboty odwadniające: a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) wykopy pod kanały, studnie, wpusty, separator i osadnik c) zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów d) podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych e) mechaniczne zagęszczanie nasypów f) podłoża z betonu g) montaż studni rewizyjnych w wykopach h) umocnienie palami szalunkowymi ścian wykopów i) dostawa i montaż separatora i osadnika j) dostawa i montaż studzienek ściekowych k) umocnienie skarp i dna rowów l) montaż kanałów z rur PVC ł) wykonanie prób szczelności kanałów rurowych Roboty elektryczne: a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) kopanie rowów dla kabli c) przewierty mechaniczne dla rur d) układanie kabli, rur osłonowych, uziomów e) zasypywanie rowów f) montaż latarń oświetleniowych, przewodów, wysięgników rurowych i opraw oświetlenia zewnętrznego g) roboty pomiarowe instalacji h) montaż szafki pomiarowo - sterowanej Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. W przypadku ewentualnych rozbieżności w dokumentacji przetargowej, decydujące znaczenie mają zapisy zawarte w przedmiarze robót. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych dokumentach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie placu budowy, b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, c) opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, e) ewentualne inne nie wymienione prace, konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu (przelew na konto w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach nr konta 24 8736 0006 2001 0000 7722 0002) z adnotacją „wadium - Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) - od km 0 + 420 do km 1 + 080,16”, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Dowód wniesienia wadium (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie (pok. 205) Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej”. Ponieważ jest to okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający Wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane wraz z ofertą: a) kosztorys ofertowy; b) pisemne zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – oryginał (jeżeli dotyczy); c) pełnomocnictwo do reprezentacji - oryginał lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia (jeżeli dotyczy). Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia (na wezwanie Zamawiającego i w terminie wskazanym w wezwaniu) w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach