Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem) nad realizacją zadania p.n. „Przebudowa drogi nr 1009L Manie – Żabce odcinek Halasy - Żabce od km 3+457 do km 5+685 odcinek długości 2,228 km ” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 431 909 , fax. 833 437 975
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 431 909, fax. 833 437 975
  REGON: 30238741000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbp.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem) nad realizacją zadania p.n. „Przebudowa drogi nr 1009L Manie – Żabce odcinek Halasy - Żabce od km 3+457 do km 5+685 odcinek długości 2,228 km ” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. „Przebudowa drogi nr 1009L Manie – Żabce odcinek Halasy - Żabce od km 3+457 do km 5+685 odcinek długości 2,228 km ” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019r. Termin realizacji robót: do dnia 31 października 2019r, oraz przez cały okres trwania gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę. Ostateczny termin realizacji usługi będzie uzależniony od daty zakończenia wykonywania umowy na roboty budowlane, które będą objęte nadzorem. 2. Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór, obejmuje min.:  roboty przygotowawcze,  rozbiórkę elementów dróg i chodników – ok. 100m²,  roboty ziemne – 2954,77m³,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i z gruntu – 3518,25m²,  wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego – 25562,20m²,  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 123,43m²,  roboty wykończeniowe, pobocza i humusowanie – 13114,18m²,  oznakowanie poziome – 73,75m²,  oznakowanie pionowe. Wartość inwestycji – 2 116 936,15 zł. brutto. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w trakcie realizacji robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i obejmuje w szczególności: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z Zamawiającym, 2) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym Stronom, 3) uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym, 4) obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie Zamawiającego lub kierowników robót wykonawcy. Należy przyjąć minimum 2 pobyty tygodniowo na placu budowy, 5) bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, podpisaną umową z Wykonawcą robót, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 6) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej, 7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 8) sprawdzenie atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami przed ich zastosowaniem, 9) uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena wyników szczegółowych badań materiałów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 10) zlecanie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 11) żądanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia, 12) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 13) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy, 14) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, kosztorysu powykonawczego, 15) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów wymaganych do odbioru, 16) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów, 17) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 18) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych, 19) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań, 20) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, 21) informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 22) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 23) uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych (gwarancja na roboty budowlane wynosi 72 miesiące), 24) z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego, które Wykonawca będzie pełnił poza swoim miejscem zamieszkania Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przejazdów, diet i ewentualnych niezbędnych noclegów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach