Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 107268L w miejscowości Krzczonów

GMINA KRZCZONÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-110 Krzczonów, Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079 , fax. +48(81)5664079
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KRZCZONÓW
  Spokojna 7
  23-110 Krzczonów, woj. lubelskie
  tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079, fax. +48(81)5664079
  REGON: 43101965500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 107268L w miejscowości Krzczonów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107268L w miejscowości Krzczonów” współfinansowanym ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych\ 2. W zakres przebudowy wchodzi: - wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 107268L w technologii mas bitumicznych do zasadniczej szerokości 5,2 m (z lokalnymi poszerzeniami do szerokości jezdni 5,7 m oraz zwężeniami do 5,0 m). - Pochylenie jezdni drogi gminnej zaprojektowano jako daszkowe 2%, za wyjątkiem łuków z prostymi przejściowymi, na z których pochylenie zaprojektowano jednostronne. - Zmiana pochylenia oraz szerokości jezdni należy wykonać na odcinkach prostych przejściowych - budowa peronów wraz dojściami do wyniesionych przejść dla pieszych - wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem łamanym na szerokości 0,75 m, - regulacja wysokościową zjazdów „do góry” w przypadku zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w granicy pasa drogowego drogi gminnej, - regulacja wysokościową zjazdów „do góry” w przypadku zjazdów o nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na warstwie wyrównawczej w granicy pasa drogowego drogi gminnej - przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi gminnej (w km rob. 0+450,37; w km rob. 0+819,50 ; w km rob. 1+103,06; w km rob. 1+630,34) wymiana przepustów na rury PP wraz z odtworzeniem ścianek czołowych - odtworzenie istniejących rowów przydrożnych - umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – dostosowanie do projektowanych rozwiązań 3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekt budowlany branży drogowej, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie zł: dwadzieścia tysięcy zł i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: RBS Bychawa / O Krzczonów nr rachunku: 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RBD.2710.6.2019.MR” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach