Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi Leopoldów ul. Leśna

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 865 71 10, , fax. 081 865 71 11
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
  ul. Karola Wojtyły 29
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 865 71 10, , fax. 081 865 71 11
  REGON: 52596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umryki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi Leopoldów ul. Leśna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi Leopoldów ul. Leśna” 2. Zakres opracowania obejmuje drogę gminną w m. Leopoldów ul. Leśna o długości ok. 3100 mb na działkach o nr ewidencyjnych 3044/2, 2458/1, 2460, obręb Leopoldów, Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym – Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Powyższa dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom określonym przez przepisy prawa niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 4. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych oraz wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 5. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia: - Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże mapy do celów projektowych, - uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 6. Dokumentację należy opracować w ilości: - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – 2 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. - projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz. - informacja BIOZ – 4 egz. - projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na powszechnie dostępnym nośniku danych (np. płyta w formacie PDF i formacie edytowalnym .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych, .dwg lub .dxf dla plików graficznych, kosztorysy, przedmiary w formacie .ath.) 7. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" oraz przedstawione są parametry funkcjonalno - użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach