Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 107251E w miejscowości Łęg- Mysiakowiec w km 1+150- 1+907

Gmina Rzeczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7106176, , fax. 44 789 06 87
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzeczyca
  ul. Tomaszowska 2
  97-220 Rzeczyca, woj. łódzkie
  tel. 44 7106176, , fax. 44 789 06 87
  REGON: 00054927500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 107251E w miejscowości Łęg- Mysiakowiec w km 1+150- 1+907
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 107251E w miejscowości Łęg- Mysiakowiec w km 1+ 150- 1+907, na odcinku o długości 750,7 m. 2. W ramach realizacji niniejszej inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:  Roboty pomiarowe;  Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni;  Rozebranie nawierzchni bitumicznych;  Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego;  Rozebranie słupków do znaków wraz z demontażem oznakowania pionowego; 2) Przebudowa przepustów pod koroną drogi:  Roboty ziemne wraz z rozbiórką istniejących przepustów;  Profilowanie i zagęszczanie podłoża;  Montaż przepustów;  Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów 3) Montaż krawężników betonowych; 4) Podbudowa jezdni:  Roboty ziemne;  Profilowanie i zagęszczanie podłoża;  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 15 cm (w-wa dolna)  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 5 cm (w-wa górna) 5) Nawierzchnia jezdni:  Warstwa wiążąca betonu asfaltowego o grubości 4 cm;  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego; 6) Przebudowa zjazdów; 7) Oznakowanie pionowe; 8) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 9) Roboty uzupełniające; 10) budowa odcinka linii napowietrznej AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 11) demontaż odcinka linii napowietrznej AsXSn 4x70 + AsXsn 2x25, 12) przełożenie istniejących przyłączy napowietrznych ze słupów demontowanych - na słupy projektowane, 13) demontaż przyłączy kablowych ze słupów demontowanych 14) budowa przyłączy kablowych ze słupów projektowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych , 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 16 8985 0004 0020 0210 3961 0012 z adnotacją: „wadium – „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E w miejscowości Łęg- Mysiakowiec w km 1+ 150- 1+907”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium złożone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; b. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów; c. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; e. oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców. f. potwierdzenie wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach