Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 103559L w m. Nowa Wieś

Gmina Serniki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-107 Serniki, Serniki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 550 450 , fax. 818 550 456
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Serniki
  Serniki
  21-107 Serniki, woj. lubelskie
  tel. 818 550 450, fax. 818 550 456
  REGON: 43101993900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugserniki.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 103559L w m. Nowa Wieś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 103559L w m. Nowa Wieś, której zakres obejmuje: wykonanie obustronnych poszerzeń konstrukcji jezdni do szerokości 3,5m, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 4 cm, na całym odcinku przebudowywanej drogi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m, wykonanie zjazdów z nawierzchni z kruszywa łamanego do granic pasa drogowego, wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Parametry charakterystyczne drogi: Klasa drogi - L, dł. przebudowywanej drogi - 820mb. Zaprojektowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3.5m i obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0.75m oraz miejscami 0,5m. Zaprojektowano zjazdy w pasie drogowym z kruszywa łamanego o szerokości 4.5m. spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy o spadku 2%. Spadek poprzeczny pobocza wyniesie 6%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert tj. 15.06.2020r. godz. 09:00 ( w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Oddział w Sernikach nr rachunku: 30 8707 0006 0000 1101 2000 0067 z adnotacją „Wadium – znak sprawy: IZP.271.6.2020 a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; b)gwarancjach bankowych; c)gwarancjach ubezpieczeniowych; d)poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b)kwotę gwarancji; c)termin ważności gwarancji w formule: od dnia „……. – do dnia …..”; d)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem przypadku określonego art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. W związku z utrudnieniami związanymi z otrzymaniem przez Wykonawców dokumentów w postaci gwarancji wadialnych sporządzonych w formie pisemnej (oryginał dokumentu z własnoręcznym podpisem) ze względu na ograniczenia funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji wadialnych w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania gwaranta). W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej, dokument nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”. Wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnosi się przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej: ug@serniki.eurzad.eu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach