Przetargi.pl
Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 112993L od km 0+503,50 do km 2+869,20 w miejscowościach Żyrzyn - Wola Osińska oraz nr 107454L od km 0+004,50 do km 0+720,00 w miejscowości Żyrzyn.

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 24-103 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8814226, 8814269 , fax. 818 814 226
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Żyrzyn
  ul. Powstania Styczniowego 10
  24-103 Żyrzyn, woj. lubelskie
  tel. 081 8814226, 8814269, fax. 818 814 226
  REGON: 55094700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=677

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 112993L od km 0+503,50 do km 2+869,20 w miejscowościach Żyrzyn - Wola Osińska oraz nr 107454L od km 0+004,50 do km 0+720,00 w miejscowości Żyrzyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 112993L od km 0+503,50 do km 2+869,20 w miejscowościach Żyrzyn - Wola Osińska oraz nr 107454L od km 0+004,50 do km 0+720,00 w miejscowości Żyrzyn. Zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 112993L obejmuje m.in.:  Roboty przygotowawcze i pomiarowe;  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne- 12.646,86m2;  Wykonanie ulepszonego podłoża z piasku stabiliz. cem. o Rm=2,5MPa- 12.646,86m2;  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 15cm na całej szerokości jezdni- 12.646,86m2  Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie : • warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4cm – 11.945,15m2 • warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm– 11.708,58m2  Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm o szer. 0,75m – 3428,63m2;  Wykonanie obustronnego pobocza ziemnego o szer. 0,75m – 119,93m2; Rozwiązania w planie sytuacyjnym Przedmiotem niniejszego opracowania przebudowa drogi 112993L stanowiącej połączenie pomiędzy drogą powiatową nr 1519L w miejscowości Żyrzyn z drogą powiatową nr 1520L w miejscowości Wola Osińska.. Początek odcinka znajduje się w km 0+503,50 tj. koniec istniejącej nawierzchni asfaltowej (ulicy Plebańskiej), zaś koniec w km 2+869,20 tj. krawędź drogi powiatowej nr 1520L. Zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 5,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m na odcinku od km 0+503,50 do km 1+372,50 oraz od km 1+452,45 do km 2+869,20 Zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m na odcinku od km 1+372,50 do km 1+452,45 Droga 112993L posiada następujące skrzyżowania z innymi drogami:: - km 0+806,00 z drogą gminną nr 107454L - km 2+869,20 z DP 1520L Parametry techniczne drogi gminnej:  Klasa techniczna drogi – „ D”  Kategoria ruchu: KR 1  Nośność- 80kN/oś  Przekrój jezdni- szlakowy 1x2 z jezdnią 5,0m od km 0+503,50 do km 1+372,50 oraz od km 1+452,45 do km 2+869,20;  Przekrój jezdni- szlakowy 1x1 z jezdnią 3,5m od km 1+372,50 do km 1+452,45  Prędkość projektowa Vp=30km/h  Długość odcinka drogi – 2365,70mb  Nawierzchnia jezdni: asfaltowa  Szerokość jezdni: 5,0m od km 0+503,50 do km 1+372,50 oraz od km 1+452,45 do km 2+869,20; 3,5m od km 1+372,50 do km 1+452,45  Pobocze : gruntowe ulepszone (częściowo z kruszywa łamanego oraz ziemne) szer. 0,75m ( 2x2365,70m)  Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy  Skrzyżowania • km 0+806,00 z drogą gminną nr 107454L • km 2+869,20 z DP 1520L Rozwiązania konstrukcyjne: W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie drogi o następującej konstrukcji: a. Jezdnia asfaltowa  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabiliz. mech. - gr. 15 cm  ulepszone podłoże z piasku stabiliz. cem. o Rm=2,5MPa - gr. 12 cm Zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 107454L obejmuje m.in.: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego i wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni jezdni. Przebudowa drogi gminnej jest związana ze złym stanem technicznym istniejącej nawierzchni, które wymaga wzmocnienia podbudowy i nowych warstw asfaltowych, w celu poprawy parametrów techniczno- użytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwiązania w planie sytuacyjnym Początek opracowania drogi 107454L znajduje się w km 0+004,50 tj. krawędź pasa drogi gminnej 112993L, zaś koniec w km 0+720,00 tj. koniec zabudowań i istniejącej utwardzonej drogi. Projektowana jezdnia przebiega po śladzie istniejącej drogi. Na odcinku od km 0+004,50 do km 0+720,00 zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m. W km 0+044,30 ( str. lewa) zaprojektowano mijankę o długości 25m i szerokości 5,0m. Droga 107454L posiada następujące skrzyżowania z innymi drogami:: - km 0+000,00 z drogą gminną nr 112993L - km 0+216,20 z drogą gminną wewnętrzną. Parametry techniczne drogi gminnej:  Klasa techniczna drogi – „ D” dojazdowa  Kategoria ruchu: KR 1  Nośność- 80kN/oś  Przekrój jezdni- szlakowy 1x1 z jezdnią szerokości 3,5m i mijankami  Mijanki : długości 25m w km 0+044,30 – str. lewa  Długość odcinka drogi: 715,50mb  Pobocza: gruntowe ulepszone: szer. 0,75m ( 2x715,5mb)  Chodniki: brak  Prędkość projektowa Vp=30km/h  Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy  Skrzyżowania • km 0+000,00 z drogą gminną nr 112993L • km 0+216,20 z drogą gminną wewnętrzną. Rozwiązania konstrukcyjne: W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie drogi o następującej konstrukcji: b. Jezdnia asfaltowa  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm  warstwa górna podbudowy z kruszywa łam. 0-31,5mm - gr. 12cm  istn. droga z kruszywa łamanego o szer. 3-3,2m 2. Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego dróg i dokona inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt. 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) STWiOR. 3) Pomocniczo przedmiary robót 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisani umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 10. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Cycowie Nr: 86 8191 1071 2001 0000 0101 0005. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg na „Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 112993L od km 0+503,50 do km 2+869,20 w miejscowościach Żyrzyn - Wola Osińska oraz nr 107454L od km 0+004,50 do km 0+720,00 w miejscowości Żyrzyn” Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych: 3. nr 112993L od km 0+503,50 do km 2+869,20 w miejscowościach Żyrzyn - Wola Osińska oraz nr 107454L od km 0+004,50 do km 0+720,00 w miejscowości Żyrzyn” nie otwierać przed 15.06.2020 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 15.06.2020 r. do godz. 10:00. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 15.06.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 6. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub, gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), 2) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt III. 3), 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w w pkt III. 3), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 4) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, 5) dowód wniesienia wadium. 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7) w przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX C ust. 1 pkt 1 – 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument o którym mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę l;ub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach