Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 102816 L w Janopolu

Gmina Kłoczew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-550 Kłoczew, Długa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 543 199, , fax. 257 543 199
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłoczew
  Długa 67
  08-550 Kłoczew, woj. lubelskie
  tel. 257 543 199, , fax. 257 543 199
  REGON: 71158224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 102816 L w Janopolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102816 L w Janopolu zlokalizowanej na działce 273/1 na długości 871 m. W ramach której w granicach pasa drogowego wykonane zostaną następujące roboty budowlane: a) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jedni do szerokości 5m, b) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego, c) wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową oraz po lewej stronie drogi na odcinku 0+000,00 – 0+617,80, d) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową, e) wymiana przepustu, f) montaż obustronnych barier drogowych w obrębie mostu nad rzeką Okrzejka. 2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja technicznej przedmiar robót, które są wyłącznie materiałem pomocniczym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. 2.3. Zamówienie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach