Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330

Gmina Książki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-222 Książki, ul. Bankowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6888165 , fax. 56 6888138
 • Data zamieszczenia: 2021-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Książki
  ul. Bankowa 4
  87-222 Książki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6888165, fax. 56 6888138
  REGON: 87111880400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330. Planowana całkowita długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 1,330 km. przebudowa drogi nr 070450C jest drogą dojazdową do dróg powiatowych nr 1710C Wąbrzeźno – Książki i nr 1714C Myśliwiec – Książki. Zakres robót obejmuje: – wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, – wykonanie warstwy stabilizowanej cementem i odsączającej z piasku, – wykonanie zjazdów do posesji, – ustawienie oznakowania pionowego. Zadaniem przebudowy jest poprawienie stanu nawierzchni i jej nośności, bezpieczeństwa i oddziaływania środowisko. Przebudowę drogi zlokalizowano w granicach istniejącego pasa drogowego. 2) Odcinek próbny: a) co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z zamawiającym, wykonawca wykona odcinek próbny, 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Dokumentacja techniczna (załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji), Przedmiar robót (załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji), Wzór umowy (załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji). 4) UWAGA! Załączony do niniejszej specyfikacji Przedmiar robót (załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji) stanowią jedynie dokumenty pomocnicze. Przy sporządzaniu oferty należy kierować się opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej specyfikacji oraz załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach