Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42

Gmina Stolno ogłasza przetarg

 • Adres: 86-212 Stolno, Stolno
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 677 09 00 , fax. 56 677 09 06
 • Data zamieszczenia: 2021-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stolno
  Stolno 112
  86-212 Stolno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 677 09 00, fax. 56 677 09 06
  REGON: 87111853700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stolno.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą: − Projekt budowlany branży drogowej − Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) w branży drogowej − Projekt organizacji ruchu − Przedmiar robót. 3.2. Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWIORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (zgodnie z kartą/kartami równoważności – znajdującymi się w załączniku nr 1 jako część składowa dokumentacji). Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 37 wzoru umowy. 3.4. Gwarancja. Warunki gwarancji opisuje § 31 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji jakości - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzielił min 36 miesięcznej gwarancji (pisemnej) – podpisanej przez Wykonawcę. Za początek okresu gwarancji przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3.5. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach