Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Nałęcz od km 0+000 do km 0+865

Gmina Stolno ogłasza przetarg

 • Adres: 86-212 Stolno, Stolno
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 677 09 00 , fax. 56 677 09 06
 • Data zamieszczenia: 2021-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stolno
  Stolno 112
  86-212 Stolno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 677 09 00, fax. 56 677 09 06
  REGON: 87111853700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stolno.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Nałęcz od km 0+000 do km 0+865
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Nałęcz od km 0+000 do km 0+865. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą:  Projekt budowlany branży drogowej  Szczegółowa specyfikacja techniczna  Stała organizacja ruchu  Przedmiar robót. 3.2. Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWIORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (zgodnie z kartą/kartami równoważności – znajdującymi się w załączniku nr 1 jako część składowa dokumentacji). Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.3. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 37 wzoru umowy. 3.4. Gwarancja. Warunki gwarancji opisuje § 31 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji jakości - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzielił min 36 miesięcznej gwarancji (pisemnej) – podpisanej przez Wykonawcę. Za początek okresu gwarancji przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3.5. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 3.6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy. 1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności fizycznych obejmujących roboty budowlane w tym roboty ziemne w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ile ich wykonywanie mieści się w pojęciu stosunku pracy. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych oraz operatorów sprzętu. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa w paragrafie 19 wzoru umowy. 4)Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 1. 7) Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 3.7. Zamawiający informuje, iż rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie ceny ryczałtowej za całość zadania w każdej z części, co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest wycenić całość robót. Dołączony przedmiar robót jest jedynie pomocniczym dokumentem, który ma ułatwić wycenę całości zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach