Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 002833F w miejscowości Wysoka, gm. Lubiszyn

Urząd Gminy Lubiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 66433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 277 148 , fax. 957 277 136
 • Data zamieszczenia: 2018-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lubiszyn
  Plac Jedności Robotniczej 1
  66433 Lubiszyn, woj. lubuskie
  tel. 957 277 148, fax. 957 277 136
  REGON: 54682200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 002833F w miejscowości Wysoka, gm. Lubiszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 002833F w miejscowości Wysoka, gm. Lubiszyn W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się wykonanie następujących robót:  rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni,  wycinaka istniejących drzew wchodzących w kolizję z projektowanymi nawierzchniami,  prace ziemne przygotowujące podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni, zjazdów, parkingów, ciągów pieszych oraz wyniesionych przejść dla pieszych,  przebudowa kanalizacji deszczowej w zakresie regulacji, przebudowy istniejących wpustów drogowych, budowy nowych wraz z przykanalikami,  propozycja lokalizacji i budowy studni chłonnych (szczegóły rozwiązań technicznych powinny zostać opracowane w odrębnej dokumentacji),  przebudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem wyniesionych przejść dla pieszych,  wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów, parkingu, ciągów pieszych oraz wyniesionych przejść dla pieszych,  wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa oraz gruntowych, wraz z obsianiem mieszanką traw,  plantowanie wraz z obsianiem mieszanką traw terenów zielonych przyległych bezpośrednio do placu budowy wraz z ich porządkowaniem z wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie realizacji zadania, celem przywrócenia im wyglądu i świetności z przed rozpoczęcia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa uwzględnia dokumentację zamienną dla wykonanego projektu budowlanego w roku 2017 r. dla którego uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr NR 673/17 wydaną pismem znak BA.6740.1.704.2017 z dnia 15.09.2017r. Powyższe spowodowane zostało wykonaniem w międzyczasie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją istniejącego wodociągu na przedmiotowej drodze, co wpłynęło na odpowiednie zakresy robót. Szczegółowy zakres jaki zawiera przedmiot zamówienia: – STWiOR – załącznik nr 8 – przedmiar – załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 – pozwolenie na budowę – załącznik nr 11
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form z uwzględnieniem ust. 3) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - numer rachunku bankowego: 80 8363 0004 0070 0492 2000 0004. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia, c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu. Uprawnienia – wypis z EDG, KRS potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów złożenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach