Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi – Krasewice

Gmina Siemiatycze ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 655 28 60 , fax. 85 655 29 11
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemiatycze
  ul. Tadeusza Kościuszki 35
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 85 655 28 60, fax. 85 655 29 11
  REGON: 50659119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemiatycze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi – Krasewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr690 do miejscowości Kułygi – Krasewice”. Przewiduje się wykonanie następujących robót: -nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa ścieralna (do wykonania docelowo), -nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 5cm - warstwa wiążąca, -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm), -poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm Odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do projektowanego i istniejących przepustów oraz przydrożnych rowów. Po przebudowie parametry techniczne drogi będą wynosić: -Klasa drogi - droga gminna klasy L V p = 40 km/h -Długość proj. odcinka drogi – 1775 m -Obciążenie ruchem - KRI ruch lekki. Przekroje normalne, a) odcinek szlakowy, - szerokość jezdni - 5m, - szerokość pobocza str. L i P z pospółki - po 1,00m, -spadek poprzeczny jezdni 2% i poboczy 6%. Na przebudowywanym odcinku znajdują się przepusty: fi 60cm w km rob. 0+416 w stanie złym - do przebudowy wraz z wykonaniem murków, fi 80cm w km rob. 1+271 w stanie złym - do przebudowy wraz z wykonaniem murków, fi 60cm w km rob. 1+520 w stanie złym - do przebudowy wraz z wykonaniem murków. Dla usprawnienia odprowadzenia wód opadowych projektuje się wykonanie przepustu fi 60cm w km rob. 0+075.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi jako część swojej oferty wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/l00). 2.Wadium może być wnoszone w formach : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310 z póź. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Siemiatyczach nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert na wskazany rachunek z dopiskiem- Wadium dotyczy zamówienia „Numer sprawy RG.271.11.2019”. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy pzp, należy załączyć do oferty w oryginale. 5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela. 6. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy złożyć wraz z oferta — w oryginale). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z póź. zm).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach