Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej Krzynowłoga Mała – Piastowo od km 0+000 do km 0+999”

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 06-316 Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 512 720 , fax. 297 512 725
 • Data zamieszczenia: 2021-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Kościelna 3
  06-316 Krzynowłoga Mała, woj. mazowieckie
  tel. 297 512 720, fax. 297 512 725
  REGON: 54666700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krzynowlogamala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Krzynowłoga Mała – Piastowo od km 0+000 do km 0+999”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa drogi gminnej Krzynowłoga Mała – Piastowo od km 0+000 do km 0+999” - roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach