Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sierpc z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dostawa i montaż opraw LED w zakresie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym, wysięgnikami i modernizacją systemu sterowania na terenie Miasta Sierpc dla wybranych ulic, mającej na celu poprawę efektywności energetycznej w ramach projektu pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”.

Gmina Miasto Sierpc ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, Piastowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 275 86 86 , fax. 024 275 86 33
 • Data zamieszczenia: 2021-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sierpc
  Piastowska 11 a
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 275 86 86, fax. 024 275 86 33
  REGON: 61101548300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sierpc.pl/bipkod/004

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sierpc z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dostawa i montaż opraw LED w zakresie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym, wysięgnikami i modernizacją systemu sterowania na terenie Miasta Sierpc dla wybranych ulic, mającej na celu poprawę efektywności energetycznej w ramach projektu pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw LED w zakresie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym, wysięgnikami i modernizacją systemu sterowania na terenie Miasta Sierpc dla wybranych ulic mająca na celu poprawę efektywności energetycznej oraz wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sierpc z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu pn. „Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych – 121, na podstawie Umowy dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/173/19 z dnia 23 września 2019 r. 3. W ramach zamówienia przewiduje się: 1) wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sierpc z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym uzgodnienie z właściwym zakładem OSD i Zamawiającym; 2) demontaż 182 szt. opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach; 3) dostawę i montaż 182 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach; 4) demontaż osprzętu elektrycznego tj. przewodów, zacisków, zabezpieczeń i wysięgników do opraw oświetlenia ulicznego w ilości 182 kpl.; 5) montaż osprzętu elektrycznego tj. przewodów, zacisków, zabezpieczeń i wysięgników do opraw oświetlenia ulicznego w ilości 182 kpl.; 6) modernizację systemu sterowania oświetleniem ulicznym – zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego zgodnie z opisem zawartym w Projekcie Funkcjonalno-Użytkowym; 7) utylizację zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów; 8) wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Sierpc”; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. 5. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując SIWZ, w tym dokumentację PFU i Przedmiar robót, powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w złożonej ofercie i w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją. 6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości, w zakresie obejmującym cały przedmiot zamówienia, w tym na diody LED, układ zasilający i obudowę oprawy oświetleniowej, na minimalny okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, liczony w pełnych latach, co będzie uwzględnione podczas oceny ofert w postępowaniu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 5 lat lub niewskazania przez wykonawcę oferowanego okresu gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach