Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej działki nr 7/40 i 7/43 w msc. Małdyty, ulica Dębowa, gmina Małdyty

Urząd Gminy Małdyty ogłasza przetarg

 • Adres: 14-330 Małdyty, ul. Kopernika
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 586 124 , fax. 897 586 093
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Małdyty
  ul. Kopernika 10
  14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 586 124, fax. 897 586 093
  REGON: 53279000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej działki nr 7/40 i 7/43 w msc. Małdyty, ulica Dębowa, gmina Małdyty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - przebudowę nawierzchni drogi gminnej, w tym m.in.: roboty pomiarowe, geodezyjne, roboty ziemne – 757 m3, formowanie i zagęszczenie nasypów piaskiem – 200 m3, montaż rur osłonowych śr. 160 mm – 26 m, mechaniczne wykonanie koryta – 1.515,20 m2, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm – 1515,20 m2, ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm – 730,00 m, wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm – 346,00 m2, wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6, gr. 15 cm – 958 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 1304 m2, roboty wykończeniowe, geodezyjny pomiar powykonawczy Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót, które odczytywane są łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej mogą stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny, w związku z przyjętą przez zamawiającego zasadą wynagrodzenia ryczałtowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz Oferty - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Pisemne zobowiązanie składane jest w oryginale.5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów ( Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ). 3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz.1126 ze zm. ) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składne jest przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2 niniejszego Rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Zamawiający informuje, że nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów , o których mowa w Rozdz. VII pkt 15 SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach