Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH I GOSPODARSTW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWE RĘCZAJE DZ.EW. NR 354 GMINA POŚWIĘTNE

Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem ogłasza przetarg

 • Adres: 05-326 Poświętne, ul. Krótka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7520390 w. 24 , fax. 025 7520390 w. 24
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem
  ul. Krótka 1
  05-326 Poświętne, woj. mazowieckie
  tel. 025 7520390 w. 24, fax. 025 7520390 w. 24
  REGON: 54184200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaposwietne.pl,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH I GOSPODARSTW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWE RĘCZAJE DZ.EW. NR 354 GMINA POŚWIĘTNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Nowe Ręczaje dz. ew. nr 354 gmina Poświętne w zakresie wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę Wykonawcy w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach