Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej 580046K ul. Tadeusza Kościuszki w km 0+000-0+266 w Bochni

Gmina Miasta Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 61 49 100 , fax. 014 611 83 99
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 2
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 014 61 49 100, fax. 014 611 83 99
  REGON: 52389600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej 580046K ul. Tadeusza Kościuszki w km 0+000-0+266 w Bochni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 580046K ul. Tadeusza Kościuszki w km 0+000-0+266 w Bochni” Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2. Zakres zamówienia obejmuję: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - przebudowa układu komunikacyjnego, - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, - budowa i montaż małej architektury, - oznakowanie pionowe i poziome. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) przedmiary robót, 2) projekt wykonawczy, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4) projekt stałej organizacji ruchu, 5) decyzje i uzgodnienia 4.Wykonawca zobowiązany jest do: 1) sporządzenia szczegółowego haromonogramu rzeczowo finansowego, na podstawie tabeli elementów scalonych w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy; 2) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, w tym również sporządzenie zatwierdzonej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót, 3) sporządzenia i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót oraz jego wprowadzenie, 4) utrzymanie należytego i prawidłowego oznakowania oraz bezpiecznego poruszania się pieszych oraz pojazdów na terenie budowy przez cały okres realizacji zadania; 5) powiadomienia właścicieli lub zarządców sieci istniejącego uzbrojenia terenu oraz zapewnienia prawidłowego nadzoru branżowego – zgodnie z protokołem narady koordynacyjnej oraz uzgodnieniami branżowymi; 6) w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany będzie zapewnić udział odpowiedniej kadry w tym kierownika budowy i kierowników robót w zakresie objętym zamówieniem, konserwatora zabytków, archeologa w zakresie objętym zamówieniem, którzy spełniają wymagania zawarte w wydanym pozwoleniu konserwatorskim oraz ustawy o ochronie zabytków; 7) zapewnienia nadzoru dendrologicznego i archeologicznego w trakcie prowadzonych prac, w zakresie objętym zamówieniem – zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i pozwoleniem konserwatorskim; 8) przekazania Zamawiającemu dokumentacji z badań archeologicznych oraz zabytków archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 9) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dopełnieniem wszelkich formalności prawno-administracyjnych; 10) oczyszczenie, zabezpieczenie, spaletowanie i dostarczenie na plac składowy zlokalizowany w Bochni wyłącznie wskazanych przez Zamawiającego materiałów pochodzących z rozbiórki; 11) odpady pochodzące z placu budowy należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia placu budowy od odpowiedzialności cywilnej (OC) w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków z limitem odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów tożsamych/równoważnych z zabudowanymi na sąsiednich zadaniach związanymi z rewitalizacją centrum, pod względem kolorystyki i faktury, w szczególności dotyczy to asortymentu: nawierzchni kamiennych, latarni ulicznych i małej architektury. Wszystkie materiały podlegają zatwierdzeniu przez architekta pełniącego nadzór autorski. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a. Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, które są niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, a polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, opisanymi dokumentacją projektową, w tym: roboty ziemne podbudowy, montażowe, prace brukarskie. Konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe i najmu sprzętu. 8. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek, Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencje Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału u Skarbnika Urzędu Miasta pokój nr 131. 5. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 7. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 8. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Pzp. 9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty. 1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót; 2. Tabela elementów scalonych 3. Dowody potwierdzające równoważność oferty w przypadku oferowania materiałów równoważnych, o których mowa w rozdziale XII SIWZ (jeżeli dotyczy); 4. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w VI.7. pkt 2 – na załączniku Nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 5. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 6. Wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI. 2 pkt 1, 2, 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. (VI.2. pkt 2, 3 SIWZ) b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (VI.2. pkt 1 SIWZ) 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach