Przetargi.pl
"Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu"

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 643 091 , fax. 486 642 103
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
  ul. Józefa Piłsudskiego 47
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 486 643 091, fax. 486 642 103
  REGON: 67022331000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego – „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu”, w tym: - roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne oraz wykończeniowe - wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 15 cm – 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2; - wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych grubości 15 cm – 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2 ; - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych grubości 10 cm – 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o gr. 6cm (warstwa wiążąca)– 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o gr. 4cm (warstwa ścieralna)– 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2; - pobocza z destruktu o gr. 10cm– 1 295,13 m2 + 1 217,15 m2 - oznakowanie pionowe - inne roboty towarzyszące Zamawiający wymaga aby Wykonawca obligatoryjnie rozpoczął realizację przedmiotu umowy np. poprzez wykonanie robót przygotowawczych, do końca roku 2019r., co należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, przy czym płatność za ich wykonanie będzie zrealizowana przez Zamawiającego w roku 2020r. Szczegółowy zakres robót zawierają: • przedmiary robót i kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8 do SIWZ, • szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 9 do SIWZ, • dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 30 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wraz z kosztorysami ofertowymi, 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 3) Oświadczenie o podmiocie wspólnym (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach