Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno

Gmina Masłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-515 Masłowice,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 874 625 , fax. 447 874 615
 • Data zamieszczenia: 2020-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Masłowice
  97-515 Masłowice, woj. łódzkie
  tel. 447 874 625, fax. 447 874 615
  REGON: 59064810300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno na działce o nr ewidencyjnym 723, 1139 w obrębie geodezyjnym Korytno (nr 0010), gm. Masłowice. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych będzie polegała na wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejącą nawierzchnię gruntową należy przez ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych wykorytować a następnie wyprofilować i zagęścić. Zakłada się wykonanie koryta na głębokość około 10 cm. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta drogi należy wykonać jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego. Dodatkowo wzdłuż projektowanej jezdni projektuje się pobocze obustronne gruntowe o szerokości 50 cm. Konstrukcja projektowanej jezdni: • miał kamienny frakcji 0-4 mm lub kliniec frakcja 2-8 mm gr. 2 cm; • podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 6 cm; • podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie gr. 12 cm; • warstwa odsączająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm; • istniejące podłoże gruntowe – korytowanie 10 cm. Szerokość przebudowywanej jezdni wynosi 3.0 – 4.0 m.b.. Jezdnia posiada przekrój daszkowy 2% oraz częściowo przekrój jednostronny pozwalający na odprowadzenie wody na tereny przydrożne. Pobocze W ramach przebudowy należy wykonać obustronne pobocze gruntowe. Przed wykonaniem pobocza należy wykonać ścięcie istniejącego gruntu rodzimego. Pobocze należy wykonać o szerokości 50 cm. Nachylenie poprzeczne poboczy wykonać o spadku 8% w kierunku od jezdni. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego powyżej (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania ze względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do: a) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem n/n specyfikacji, projektem budowlanym, wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i wymogami SIWZ i umowy; b) wykonania robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2019 , poz. 1186 z późn. zm.); c) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących w trakcie realizacji robót i pokrycia kosztów z tym związanych; d) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczególności kolizje Wykonawca będzie wykonywał za uprzednim powiadomieniem gestorów sieci, na ich warunkach i na swój koszt; e) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne; f) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia; g) stosowanie technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu; h) przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących zamawiania lub wydobywania materiałów oraz przedkładania do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem; i) po wykonaniu przedmiotu zamówienia teren winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego; j) wypłaty odszkodowań za zniszczenia powstałe podczas realizacji robót. 4.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia, rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa: a) Projekt budowlany stanowiący załączniki nr 1 do SIWZ: b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki nr 2 do SIWZ c) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Do sporządzenia rzetelnej wyceny zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) dokumentacją projektową (załączniki nr 1 do SIWZ); b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załączniki nr 2 do SIWZ); c) specyfikacją istotnych warunków zamówienia; d) złożoną ofertą; f) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, g) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane, h) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież, i) z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiecy złotych 00/100 gr 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Wielgomłyny F/Masłowice nr rachunku: 67 8973 0003 0030 0030 1918 0004 z adnotacją „Wadium – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno” lub co najmniej numer postępowania: „wadium – Znak sprawy: UG.271.2.2020”. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzieleni wadium od reszty dokumentów). 7. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 12.2 powyżej nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie (do dnia i godziny) upływu składania ofert. 10. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b ustawy – Prawo zamówień publicznych. 12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnego, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 15. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 16. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 18. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 19. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 20. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 21. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium: a) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu – potwierdzenie wykonania polecenia przelewu (na poleceniu przelewu należy wpisać jego tytuł, czyli nazwę przetargu „wadium – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno” lub co najmniej numer postępowania „wadium – UG.271.2.2020”), b) pozostałych przypadkach akceptowalnych form wniesienia wadium, czyli w jednej z form, o której mowa w rozdziale XII niniejszej SIWZ - oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego, który powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”, a dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli, tj. jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów); 4. Przypadku oferty wspólnej - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach