Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziechowo

Gmina Sępólno Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 89400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 894 210 , fax. 523 894 220
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępólno Krajeńskie
  ul. Tadeusza Kościuszki 11
  89400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 894 210, fax. 523 894 220
  REGON: 9235094900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-sepolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziechowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziechowo w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowy chodnika oraz budowy kanalizacji deszczowej. Ogólny zakres prac: 1) Projektowany przekrój konstrukcyjny nawierzchni drogi: a) jezdnia: - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S 50/70, - w-wa wiążąca gr. 4cm z bet. asfalt. AC11W 50/70, - podbudowa zasadnicza gr. 20cm z mieszanki niezwiązanej, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0 b) chodnik: - betonowa kostka brukowa gr. 6cm (szara), - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, - w-wa odsączająca gr. 15cm c) zjazdy indywidualne: - betonowa kostka brukowa gr. 8cm (szara), - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, - podbudowa gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15cm z gruntocementu C1,5/2,0 Ilościowe zestawienie projektowanego zagospodarowania Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 3.118,13 m2 Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm – 649,42 m2 Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolorowej – 351,70 m2 Obramowanie krawężnikiem betonowym – 1364,10 mb Obramowanie obrzeżem betonowym – 490,10 mb 2) Projektowana kanalizacja deszczowa: - rury PP Ø315 SN 8 - 280,30m, - rury PP Ø250 SN 8 - 205,80m, - rury PP Ø200 SN 8 - 162,50m, - wpusty uliczne na studzienkach osadnikowych Ø500 - 24 szt, - studnie rewizyjne Ø1200mm - 12 szt, - osadniki Ø 1200 - 1 kpl, - separator lamelowy Ø 1200mm - 1 kpl, - wylot wg KPED 02.16 Ø 300mm - 1 szt, - umocnienie skarp rowu darniną - 20m2 2.3 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 7, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 8 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ. 2.4. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1) Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 2) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 3) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 4)zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 5) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 6) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 8) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z przedłożeniem Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania, 9) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 10) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. 2.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.). a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.tj. - roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe - wykonanie podbudowy, - układanie kostki betonowej, krawężników, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, - roboty montażowe przy wykonywaniu sieci rurociągów do odprowadzania wód deszczowych - roboty ziemne związane z zasypywaniem wykopów. b) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia postawionych wymagań zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ – Ogólne warunki umowy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu 2) w którejkolwiek z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640, z dopiskiem : WADIUM – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziechowo. Dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, wykonawca załączy do oferty. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału wraz z pismem przewodnim w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój Nr 10. Do oferty prosimy o załączenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jednakże złożenie oryginału dokumentu wadialnego do oferty nie będzie skutkować żadnymi skutkami prawnymi, jedynie Zamawiający nie zwróci oryginału gwarancji Gwarantowi). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 5 pkt 1 ustawy, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty - na etapie składania ofert: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do SIWZ) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z Rozdziału X pkt 1 i 2 SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ, b) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -jeżeli dotyczy. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach