Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie gminy Białe Błota, z podziałem na części

Urząd Gminy Białe Błota ogłasza przetarg

 • Adres: 86005 Białe Błota, ul. Szubińska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 239 090 , fax. 523 239 080
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Białe Błota
  ul. Szubińska 7
  86005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 239 090, fax. 523 239 080
  REGON: 53143000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie gminy Białe Błota, z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części: Część 1 – ulica Gościnna w Łochowie Część 2 – ulica Jedlinowa w Łochowie Część 3 – ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim Część 4 – ulica Laskowa w Trzcińcu Część 5 – parking przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach Część 6 – ulica Orzechowa w Zielonce Część 7 – ulica Letniskowa, ulica Wczasowa, ulica Plażowa, ulica Wypoczynkowa w Łochowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach: Dla części 1 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100). Dla części 2 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100). Dla części 3 – w wysokości 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100). Dla części 4 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100). Dla części 5 – w wysokości 100,00 PLN (słownie złotych: sto 00/100). Dla części 6 – w wysokości 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset 00/100). Dla części 7 – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: *****Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasobach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć część zamówienia podwykonawcom: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w związku z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywać, w szczególności: 1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 2. nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę); 3. określenie zadania: „opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota z podziałem na części: Część…..”. 4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia, oraz okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione oraz okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia, 5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 7. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, z uwzględnieniem postanowień pkt. 10.6 SIWZ. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. *****Dokumenty innych podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby: Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.2 i 11.7 SIWZ oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.8 SIWZ. *****Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne/konsorcja): Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 16.6. SIWZ. ***** Dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. spółki cywilne, konsorcja): Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu spełniają w sposób opisany w pkt. 10.3 SIWZ oraz oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, oświadczenia wymienione w pkt 11.1 SIWZ ******Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp ***** Dokumenty podmiotów zagranicznych: Oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.2 SIWZ jest oświadczeniem ostatecznym ******Wykonawca w terminie 3–ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, oddzielnie składa ww. oświadczenie (oświadczenie sporządzone według wzoru Zamawiającego, należy złożyć w oryginale)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach