Przetargi.pl
Przebudowa drogi – budowa chodnika w miejscowości Dobrzelów (dz.423)

Gmina Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, Kościuszki 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bełchatów
  Kościuszki 13
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  REGON: 590648215
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbelchatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi – budowa chodnika w miejscowości Dobrzelów (dz.423)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje:a) budowę chodnika z kostki betonowej o szer. 1,50m oraz utwardzenie działki przy szkole na łącznej dł. ok. 500mb,b) roboty ziemne i przygotowawcze,c) wycinka drzew oraz dokonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją z dnia 13.09.2022r., znak OS.613.67.2022,d) nawierzchnia chodnika,e) krawężniki ze ściekiem,f) zjazdy do posesji,g) poszerzenie istniejącej jezdni,h) odwodnienie,i) roboty wykończeniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczące Wykonawcy:Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi obejmującej swym zakresem wykonanie chodnika z kostki betonowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (Wykonawca nie możesumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej).b) dotyczące osób:Dysponowanie osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności drogowej (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) — należącym do właściwej izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach