Przetargi.pl
Hurtowa dostawa paliw w 2023r.

GMINA ŻYTNO ogłasza przetarg

 • Adres: 97-532 Żytno, ul. Krótka 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 34 3277001 , fax. 34 3269010
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŻYTNO
  ul. Krótka 4
  97-532 Żytno, woj. łódzkie
  tel. 34 3277001, fax. 34 3269010
  REGON: 151398681
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zytno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Hurtowa dostawa paliw w 2023r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Hurtowa dostawa oleju napędowego w ilości do 60 000 litrówHurtowa dostawa etyliny Pb 95 w ilości do 2 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia udowodnili posiadanie:1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub2) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub3) statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Zamawiający wymaga złożenia koncesji na obrót paliwami ciekłymiWarunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej,Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - posiadanie niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu tj.: cystern wraz z świadectwem legalizacji urządzeń pomiarowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach