Przetargi.pl
„Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. Około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie” – odcinek drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice - ETAP 1

Powiat Świecki ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 83 100 , fax. 52 56 83 102
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świecki
  ul. Gen. Józefa Hallera 9
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 83 100, fax. 52 56 83 102
  REGON: 92350978000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzd-swiecie.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. Około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie” – odcinek drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice - ETAP 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice - ETAP 1 o długości. ok. 7,44 km. Kategoria ruchu – KR3. 2. Zakres rzeczowy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1046C obejmować będzie: - Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne - Poszerzenie jezdni - Wymiana konstrukcji jezdni - przepusty - Wzmocnienie nawierzchni (wypełnienie ubytków profilem, ułożenie nowej warstwy ścieralnej) - Wykonanie zjazdów - kostka betonowa - Wykonanie zjazdów -beton asfaltowy - Wykonanie peronów autobusowych - Elementy ulicy (krawężniki, obrzeża, oporniki) - Budowa chodnika w m. Ostrowite - Budowa chodnika w m. Jędrzejewo - Budowa chodnika w m. Lniano - Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego (od km 6+324.14 do km 6+861.82) - Wykonanie poboczy i skarp - Oznakowanie poziome pionowe, urządzenia brd - Przebudowa przepustów - Roboty wykończeniowe i inne Zamawiający informuje, że rezygnuje z wykonania chodnika od km 6+324.14 do km 6+861.82 znajdującego się w dokumentacji projektowej. Zjazdy od km 6+324.14 do km 6+861.82 należy wykonać z betonu asfaltowego zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Tam, gdzie na rysunkach, w SST, Przedmiarach Robót, Kosztorysie ofertowym lub Opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie ze zgłoszeniem robót budowlanych i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentach. Wszelkie materiały użyteczne z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania, w szczególności: destrukt asfaltowy, kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe, znaki drogowe stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Materiały rozbiórkowe wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ułoży na dostarczonych przez siebie paletach, które zabezpieczone zostaną przed ich dekompletacją. Pozostałe materiały należy usunąć poza teren budowy z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.992 z późn. zm.). 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą kosztorysu, SST i dokumentacji projektowej. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty realizowane będą na podstawie decyzji i uzgodnień stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. 5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić udział następujących osób: Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych - 1 osoba (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń). 6. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 7. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznał się z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie. 8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 9. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. 9.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9.2 Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: należy zawrzeć zapisy zgodne z postanowieniami zawartymi w § 10 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 5 SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Kosztorys ofertowy - załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach