Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów

Powiat Brzozowski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 342 645 , fax. 134 342 645
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzozowski
  ul. Armii Krajowej 1
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 134 342 645, fax. 134 342 645
  REGON: 37044024100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzozow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części (zadnia), tj.: 1) CZĘŚĆ Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006R Haczów – Besko polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+971 – 1+130 w miejscowości Haczów”; 2) CZĘŚĆ Nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057R Jabłonica Polska – Haczów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+582 – 0+736 w miejscowości Jabłonica Polska”; 3) CZĘŚĆ Nr 3: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058R Jasionów przez wieś polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+135 – 0+323 w miejscowości Jasionów”; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Dokumentacja projektowa – odrębna dla każdej części (zadania); 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – odrębne dla każdej części (zadania); 3) Przedmiar robót – odrębny dla każdej części (zadania) – z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium, odpowiednio w kwocie: 1) CZĘŚĆ Nr 1 – 3 000, 00 PLN, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 2) CZĘŚĆ Nr 2 – 3 000, 00 PLN, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 3) CZĘŚĆ Nr 3 – 3 000, 00 PLN, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 1) W pieniądzu; 2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) W gwarancjach bankowych; 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Brzozowie, Nr: 13 1240 2324 1111 0010 4331 2989. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego, dlatego ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresów rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonania przelewu kwoty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem. Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy wnieść (razem z ofertą) w formie oryginału, podpisanego przez Gwaranta lub Poręczyciela. Wymaga się, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w ustawie. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie, nie może być utrudnione.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć: 1) Kosztorys ofertowy (z cenami jednostkowymi i wartością robót), sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, w oparciu o załączony Przedmiar robót (odrębnie dla części, na które Wykonawca składa ofertę). Kosztorys ofertowy należy złożyć w oryginale; 2) Potwierdzenie wniesienia wadium – jedynie w przypadku gdy wadium wnoszone jest w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) – poprzez oryginał dokumentu dołączony do oferty; 3) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Oświadczenie należy złożyć w oryginale; 4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 3 (w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy). Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale; 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza; 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach