Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 276 122 , fax. 818 272 236
 • Data zamieszczenia: 2021-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. Lubelska 4
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 818 276 122, fax. 818 272 236
  REGON: 43102908500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu następujących zadań: 1.1 Zadanie nr 1 - „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2547L dł. 7,248 km, nr 2612L dł. 2,618 km oraz nr 2236L dł. 2,523 km”, 1.2 Zadanie nr 2 - „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2651L, dł.0,784 km, nr 2654L, dł. 0,610 km oraz nr 2656L, dł. 1,450 km”. 2. Zakres poszczególnych zadań określają załączniki ogłoszenia o zamówieniu nr 773486-N-2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót stanowiącymi załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach