Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 270. 271. 281 obręb Świątki, gmina Świątki łączących drogę wojewódzka nr 530 z droga powiatową nr 1407N”

Gmina Świątki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-008 Świątki, Świątki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6169883, 6169890 w. 109 , fax. 896 169 822
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świątki
  Świątki 87
  11-008 Świątki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6169883, 6169890 w. 109, fax. 896 169 822
  REGON: 51074320300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swiatki.pl/?c=179

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 270. 271. 281 obręb Świątki, gmina Świątki łączących drogę wojewódzka nr 530 z droga powiatową nr 1407N”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia stanowi realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 270. 271. 281 obręb Świątki, gmina Świątki łączących drogę wojewódzka nr 530 z droga powiatową nr 1407N". Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Inwestycja będzie obejmowała trzy numery dróg: 1) 156011N znajdującej się na dz. nr 270 obręb Świątki, gm. Świątki o długości 282 m. 2) 156010N znajdującej się na dz. nr 271 obręb Świątki, gm. Świątki o długości 111 m. 3) 156009N znajdującej się na dz. nr 281 obręb Świątki, gm. Świątki o długości 274 m. 3. Zamówienie podzielone zostaje na części, poszczególne etapy które mogą być wykonywane oddzielenie przez każdego z wykonawców, lub wszystkie przez jednego wykonawcę. 1) Część 1 - o długości 282 m. I etap- obejmuje przebudowę drogi nr 156011N termin zakończenia etapu 01.11.2020 r. 2) Część 2 - o długości 385 m. II etap- obejmuje przebudowę dróg nr 156010N oraz nr 156009N termin zakończenia etapu 01.11.2021 r. 4. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z: 5. Opracowania dokumentacji projektowej: a) branża drogowa, b) branża sanitarna ( kanalizacja deszczowa), c) branża teletechniczna (w przypadku kolizji). 2) Projekt stałej organizacji ruchu. 3) Projekt czasowej organizacji ruchu. 4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż. 5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6) Harmonogram realizacji prac. 7) Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 8) Kosztorys ofertowy 6. Wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia polegających na wykonaniu: 1) przebudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz poboczem (wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej), 2) przebudowy skrzyżowań, 3) przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną, 4) przebudową kanalizacji deszczowej. 5) Budowa kanału technologicznego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU „Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 270. 271. 281 obręb Świątki, gmina Świątki łączących drogę wojewódzka nr 530 z droga powiatową nr 1407N". stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 8. Oferty mogą być składane na 1 część lub na 2 części jednocześnie. W przypadku składania oferty na obie części wymaga się złożenia 2 ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2. Część 1 - o długości 282 m. I etap- obejmuje przebudowę drogi nr 156011N – 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Część 2 - o długości 385 m. II etap- obejmuje przebudowę dróg nr 156010N oraz nr 156009N – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Na każdą część zamówienia oddzielnie. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 310) 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w Warmińskim Banku Spółdzielczym WBS oŚwiątki 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostanie termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż nie ma możliwości złożenia wadium w formie pieniężnej w kasie zamawiającego. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego 11-008 Świątki 87, pokój nr 15, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Oferta niezabezpieczona wadium w terminie otwarcia ofert, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z konsorcjantów. 11. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach