Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przedmieście Dubieckie i Nienadowa położonych w Gminie Dubiecko

Gmina Dubiecko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 511 156 , fax. 166 511 156
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dubiecko
  ul. Przemyska 10
  37-750 Dubiecko, woj. podkarpackie
  tel. 166 511 156, fax. 166 511 156
  REGON: 65090045300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przedmieście Dubieckie i Nienadowa położonych w Gminie Dubiecko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przedmieście Dubieckie i Nienadowa położonych w Gminie Dubiecko. Zamówienie podzielone jest na 2 części i szczegółowo obejmuje: Część 1 – Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w m-ci Przedmieście Dubieckie na dz. nr 409/59 w km 0+000- 0+200 dojazdowej do gruntów rolnych. Część 2 – Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w m-ci Nienadowa na dz. nr 4028 w km 0+000 +0+400 dojazdowej do gruntów rolnych. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarach robót – Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiary nie stanowią podstawy lecz jedynie pomoc do sporządzenia wyceny niniejszego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach