Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 784403454
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
  Słowackiego 85
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 784403454
  REGON: 36960081400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsprprzemysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku transportem własnym Wykonawcy do Zamawiającego – przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 2 - Pakiet nr 1 dostawa materiałów opatrunkowych i Pakiet nr 2 – dostawa sprzętu jednorazowego użytku. CPV - 33141100 –1 materiały opatrunkowe, CPV - 33140000- 3 sprzęt medyczny jednorazowego użytku, Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na podstawie zapotrzebowania ilościowo- asortymentowego do siedziby głównej tj Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu ul. Juliusza Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl lub do rejonu operacyjnego: – powiat Jarosław ul. 3 Maja 70, 37 – 500 Jarosław – powiat Przeworsk ul. Lubomirskich 1E , 37 – 200 Przeworsk – powiat Lubaczów ul. Mickiewicza 168 , 37 – 600 Lubaczów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku i nie stawia wymagań w tym zakresie . Dostarczony sprzęt jednorazowego użytku oraz materiały opatrunkowe powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 175)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 2) Wypełnione Zestawienie ilościowo – asortymentowa materiałów opatrunkowych - załącznik nr 2 – Pakiet nr 1 lub/ i Pakiet nr 2 . 3) Jeżeli wykonawce reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach