Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Syczów i Annopol o numerach 122273L oraz 104998L I Etap

Gmina Żmudź ogłasza przetarg

 • Adres: 22-114 Żmudź, Kasztanowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 680 182 , fax. 825 680 620
 • Data zamieszczenia: 2021-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żmudź
  Kasztanowa 22
  22-114 Żmudź, woj. lubelskie
  tel. 825 680 182, fax. 825 680 620
  REGON: 11019797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Syczów i Annopol o numerach 122273L oraz 104998L I Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Syczów i Annopol o numerach 122273L oraz 104998L I EtapZakres prac do wykonania w ramach zamówienia: Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych nr 122273L oraz 104998L w zakresie: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej; budowa mijanek; pobocza gruntowe; zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych oznakowanie Szczegółowo zakres zadania zawarty jest w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską i uzgodnieniami stanowiącymi załączniki do projektu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach