Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w m. Pyzdry: ul. Kilińskiego i ul. Polna

Urząd Gminy i Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 62-310 Pyzdry, ul. Taczanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 768 333 , fax. 632 768 334
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta
  ul. Taczanowskiego 1
  62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie
  tel. 632 768 333, fax. 632 768 334
  REGON: 52959700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyzdry.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w m. Pyzdry: ul. Kilińskiego i ul. Polna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem robót budowlanych jest realizacja projektu: Przebudowa dróg gminnych w m. Pyzdry: ul. Kilińskiego i ul. Polna Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych: a. Zadanie nr 1 - Przebudowa ulicy Kilińskiego w Pyzdrach Celem przebudowy jest ulica Kilińskiego w Pyzdrach na odcinku od ul. Poznańskiej do granicy z drogą wojewódzką nr 442 Września – Kalisz (ul. Wrzesińska). Ulica posiada przekrój uliczny w krawężnikach betonowych 15x30x100 cm oraz nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową na podbudowie tłuczniowej. Wzdłuż ulicy usytuowane są chodniki z kostki betonowej. Szerokość ulicy waha się od 6,20 m do 7,40 m. Długość ulicy wynosi 616 m. Nawierzchnia ulicy posiada liczne wyboje i nierówności. Przebudowa będzie polegać na frezowaniu profilującym na głębokość 2 cm, następnie ułożenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 8S, regulacji studni rewizyjnych, studni ulicznych ściekowych i zaworów. b. Zadanie nr 2 - Przebudowa ulicy Polnej w Pyzdrach Celem przebudowy jest ulica Polna w Pyzdrach na odcinku od ul. Szybskiej do granicy z drogą wojewódzką nr 442 Września – Kalisz (ul. Wrzesińska). Ulica posiada przekrój uliczny w krawężnikach betonowych 15x30x100 cm oraz nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową na podbudowie tłuczniowej. Wzdłuż ul. usytuowane są chodniki z kostki betonowej. Szerokość ulicy waha się od 6,20 m do 7,40 m. Długość ulicy wynosi 761 m. Nawierzchnia ulicy posiada liczne wyboje i nierówności. Przebudowa będzie polegać na frezowaniu profilującym na głębokość 2 cm, następnie ułożenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 8S, regulacji studni rewizyjnych, studni ulicznych ściekowych i zaworów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadania nr 1 – 12 000,00 zł. Zadanie nr 2 – 11 000,00 zł Wykonawca składający ofertę na wykonanie zadania nr 1 i nr 2 obowiązany jest wnieść wadium o wysokości stanowiącej sumę dla tych zadań.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach