Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczuczyn

Gmina Szczuczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 19-230 Szczuczyn, Plac 1000-lecia
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 50 80 , fax. 86 273 50 81
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczuczyn
  Plac 1000-lecia 23
  19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie
  tel. 86 273 50 80, fax. 86 273 50 81
  REGON: 45066976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczuczyn.pl , www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczuczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Szczuczyn. Operacja będzie polegała na przebudowie trzech odcinków dróg gminnych. Przebudowywane odcinki dróg: a) Przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn – Bzury Zakresem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn – Bzury w km 0+000÷3+640. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na rozbiórce elementów dróg, na karczowaniu pozostałości po wycince drzew (24 szt. + 32 szt. wcześniejsze wycinki), na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie czterech istniejących przepustów pod drogą, renowacji istniejących rowów przydrożnych, wykonaniu przepustów zjazdowych, uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw bitumicznych na jezdni i ścieżce rowerowej po stronie lewej, uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym, wykonaniu chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej w miejscowości Bzury, na wykonaniu ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej po stronie prawej. Szerokość jezdni w przekroju trasowym będzie wynosić 5m, a szerokość poboczy po 1m. Szerokość ścieżki rowerowej będzie wynosić 1,5m. Szerokość jezdni w przekroju ulicznym będzie wynosić 6m, a szerokość chodników od 1m do 1,5m. Przebieg drogi gminnej Szczuczyn – Bzury w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić pisemnie właścicieli mediów ułożonych w pasie drogowym: światłowód, kabel średniego napięcia, kabla telekomunikacyjnego, sieci wodociągowej itp. Potwierdzenie przekazania zawiadomienia przedłożyć Inwestorowi. W cenie umownej należy wkalkulować kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji polegająca na wyznaczeniu granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją, oraz wyznaczenie zakresu inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. b) Przebudowa drogi gminnej nr 132545B w miejscowości Dołęgi Zakresem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 132545B w obrębie m. Dołęgi, odcinek I w km 0+000÷0+720, odcinek II w km 0+000÷0+080, odcinek III w km 0+000÷0+060 oraz rozjazd odcinka I z drogą powiatową nr 1873B Jambrzyki – Dołęgi. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi dojazdowej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni żwirowej i żwirowo-gruntowej. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz uzupełnieniu poboczy. Projektuje się szerokość jezdni na wszystkich odcinkach dróg gminnych 4m, a szerokość poboczy po 1m. Zaprojektowano przebudowę skrzyżowania odcinka I z drogą powiatową nr 1873B oraz przebudowę skrzyżowania odcinka I z odcinkiem II i odcinkiem III. Na odcinku I w km 0+000÷0+350 ze względu na istniejący przebieg jezdni, zachodziła konieczność poszerzenia istniejącej podbudowy drogi po stronie prawej. Przebieg drogi gminnej w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić pisemnie właścicieli mediów ułożonych w pasie drogowym. Potwierdzenie przekazania zawiadomienia przedłożyć Inwestorowi. W cenie umownej należy wkalkulować kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji polegająca na wyznaczeniu granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją, oraz wyznaczenie zakresu inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. c) Przebudowa drogi gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie – Niećkowo gm. Szczuczyn Zakresem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie – Niećkowo w km 0+000÷2+290. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi dojazdowej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni żwirowej i brukowej. Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na rozbiórce elementów dróg, na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie trzech istniejących przepustów pod drogą, odbudowie istniejących rowów przydrożnych, wykonaniu dwóch przepustów zjazdowych, uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównaniu podbudowy kruszywem łamanym, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu nawierzchni bitumicznej na zjazdach, uzupełnieniu poboczy, wykonaniu chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej w miejscowości Niedźwiedzkie i Niećkowo oraz ustawieniu dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych. Szerokość jezdni na drodze gminnej w przekroju ulicznym będzie wynosić od 5,5m do 6m, a szerokość chodników od 0,8m do 2m. Szerokość jezdni w przekroju trasowym będzie wynosić 5m, a szerokość poboczy po 1m. Przebieg drogi gminnej Niedźwiedzkie – Niećkowo w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić pisemnie właścicieli mediów ułożonych w pasie drogowym. Potwierdzenie przekazania zawiadomienia przedłożyć Inwestorowi. W cenie umownej należy wkalkulować kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji polegająca na wyznaczeniu granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją, oraz wyznaczenie zakresu inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, oraz stosownych zgłoszeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. Dokumentacja na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia opracowana jest przez: P. Bogusława Kuczyńskiego, Os. Południe, 19-200 Grajewo. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni obiekt celem przeprowadzenia wizji, na każde żądanie Wykonawcy. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia - Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych – minimum 4 osób (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1125): • czynności związane z robotami drogowymi wykonywane przez robotników budowlanych tj. operatorów koparek i sprzętu drogowego (rozkładarka masy, walec itp.), kierowców pojazdów ciężarowych, brukarzy w okresie realizacji wskazanych robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo finansowym wykonania robót. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 25 września 2019r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach