Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego do Centrum Symulacji Medycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 155 953 , fax. 862 156 601
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ul. Akademicka 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 155 953, fax. 862 156 601
  REGON: 45120274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsip.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego do Centrum Symulacji Medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego do Centrum Symulacji Medycznej, tj. urządzenia wskazującego typu Joystick w ilości 2 szt. i mikrofon pojemnościowy w ilości 1 szt. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa pkt.1 załącznika nr 2 do SIWZ. 2. Postępowanie realizowane jest w ramach realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży” nr POWR.05.03.00-00-0085/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 3. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 4. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej . 5. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nie używany (fabrycznie nowy), w pełni sprawny i wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikających z funkcji i przeznaczenia tego przedmiotu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237420-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik) 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór – załącznik nr 7 do Siwz), 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną