Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokółka

Gmina Sokółka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Pl. Kościuszki 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 85 711 09 00 , fax. +48 85 711 09 11
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokółka
  Pl. Kościuszki 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. +48 85 711 09 00, fax. +48 85 711 09 11
  REGON: 050659125
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokółka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokółka. Zadanie 1: Przebudowa ul. 1-go Maja i ul. Plac KościuszkiPrzedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokółka. Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa dróg Kundzin - OrłowiczePrzedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokółka Zadanie 3: Rozbudowa ul. Majowej i Alei ks. dr Dariusza Sańko, Budowa ul. Pawłowskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie 1: Przebudowa ul. 1-go Maja i ul. Plac Kościuszki: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa dróg Kundzin – Orłowicze: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);Zadanie 3: Rozbudowa ul. Majowej i Alei ks. dr Dariusza Sańko, Budowa ul. Pawłowskiego: 80 000, 00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:Zadanie 1: Przebudowa ul. 1-go Maja i ul. Plac Kościuszki: dwa świadczenia polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości minimum 4 000 000,00 zł brutto każde świadczenieZadanie 2: Przebudowa i rozbudowa dróg Kundzin – Orłowicze: dwa świadczenia polegające na wykonaniu budowy,przebudowy lub remontu dróg o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto każde świadczenieZadanie 3: Rozbudowa ul. Majowej i Alei ks. dr Dariusza Sańko, Budowa ul. Pawłowskiego: dwa świadczenia polegające nawykonaniu budowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości minimum 3 500 000,00 zł brutto każde świadczenieb) Zdolność zawodowa: wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia w rozumieniuustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawiewcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnychprzepisów prawa w specjalności:Dla Zadania 1 i 3:drogowej minimum 1 osoba, - osoba skierowana do pełnienia tej funkcji winna posiadać uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi i doświadczenie w kierowaniu minimum 3 robotami budowlanymi w zakresie budowy, przebudowy lub remontudróg,elektrycznej minimum 1 osoba - osoba skierowana do pełnienia tej funkcji winna posiadać uprawnienia do kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych,sanitarnej minimum 1 osoba - osoba skierowana do pełnienia tej funkcji winna posiadać uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych,kanalizacyjnych i wentylacyjnych,Dla Zadania 2:drogowej minimum 1 osoba, - osoba skierowana do pełnienia tej funkcji winna posiadać uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi i doświadczenie w kierowaniu minimum 3 robotami budowlanymi w zakresie budowy, przebudowy lub remontudróg,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach