Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – postępowanie powtórzone

Gmina Przecław ogłasza przetarg

 • Adres: 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172276710 , fax. 175813116
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przecław
  ul. Kilińskiego 7
  39-320 Przecław, woj. podkarpackie
  tel. 172276710, fax. 175813116
  REGON: 690581927
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – postępowanie powtórzone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane: Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Przecław na następujących odcinkach:1) Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr L000063 na dz. nr ew. gr. 1015/12, 1015/9 w miejscowości Kiełków, długość odcinka drogi 155,0 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+000,00 – 0+155,00) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika Is=1,0 – grubość 15 cm, szerokość średnio 0,5 m, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.,2) Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej L000032 na dz. nr ew. gr. 1224, 938 w miejscowości Dobrynin, długość odcinka drogi 176,43 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+064,35 – 0+240,88 ) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika Is=1,0 – grubość 15 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.,3) Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej L54 na dz. nr ew. gr. 216/2, 140/1, 292, 2717 w miejscowości Łączki Brzeskie, długość odcinka drogi 120 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+000,00 – 0+120,00 ) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika Is=1,0 – grubość 15 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. W ramach zadania należy wykonać zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego na drogę gminną nr 292, wykonać wymianę zniszczonej nawierzchni na fragmencie istn. jezdni na dz. 216/2 oraz wstawić bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP-05/2 wraz z dwoma zakończeniami typu „rogal” ( bariery po stronie lewej 7 m i prawej 7m na przepuście na kanale w km 0+009,90 drogi ). Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.,4) Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej nr U00008 (ul. Przemysłowa) na dz. nr ew. gr. 867, 860, 861, 855 w miejscowości Błonie w km 0+000 do 0+266,88 na dł. odcinka drogi 266,88 mb z korytkiem odwadniającym i mijanką, szer. pobocza 0,5 m, oraz w km 0+549,81 do 0+755,09 na szer. 3,5m z poboczami 0,5 m na długości 205,28 m. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+000,00 – 0+266,88) z betonu asfaltowego oraz korytka ściekowego z lewej strony jezdni i poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika Is=1,0 – grubość 4,5 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. W ramach zadania w km 0+000,00 – 0+266,88 należy wykonać po lewej stronie drogi ścieki z elementów betonowych - korytko eliptyczne 50x60x15 cm na ławie betonowej oraz wykonać regulację pionową studzienek kanalizacyjnych z wymianą pokryw – 2 szt. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 9 szt. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,5 m w km 0+549,81 do 0+755,09) z betonu asfaltowego poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika Is=1,0 – grubość 8,0 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm,5) Zadanie nr 5: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. gr. 1018, 346 w miejscowości Tuszyma, długość odcinka drogi 123,0 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 2,5 m w km 0+000,00 – 0+123,00) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika Is=1,0 – grubość 15 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.6) Zadanie nr 6: Przebudowa drogi gminnej nr L00030 na dz. nr ew. gr. 1168 w miejscowości Biały Bór, długość odcinka drogi 261,37 mb. W ramach przebudowy planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni (szerokości 3,0 m w km 0+582,00 – 0+843,37) z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Utwardzenie jezdni zostanie wykonane poprzez: - wzmocnienie podbudowy jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika Is=1,0 – grubość 15 cm, na całej szerokości jezdni z poboczami, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 – grubość średnio 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubości po zagęszczeniu 6 cm. Dodatkowo wstawienie znaków pionowych 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach