Przetargi.pl
Usł. w zakr. odbioru, transportu i unieszk. zakaźnych odpadów med., odpadów zawierających subst. niebezp. i gosp. odpadami inn. jak niebezp. które powstają w wyniku działalności COM w Jarosławiu

Centrum Opieki Medycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, 3 Maja 70
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Opieki Medycznej
  3 Maja 70
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  REGON: 000304496
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usł. w zakr. odbioru, transportu i unieszk. zakaźnych odpadów med., odpadów zawierających subst. niebezp. i gosp. odpadami inn. jak niebezp. które powstają w wyniku działalności COM w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, odpadów zawierających substancje niebezpieczne i gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne, które powstają w wyniku działalności Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i termiczne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w spalarni wskazanej w ofercie (Zał.Nr.1) zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r ( Dz.U. z 2013 r poz.21 z późn.zm.) i art. 20 Ustawy o odpadach dotyczącym zachowania tzw. „zasady bliskości” oraz unieszkodliwianie lub zgodne z prawem dalsze zagospodarowanie odpadów innych jak medyczne, w ilościach i z częstotliwością określonych w formularzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach