Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Korsze”

GMINA KORSZE ogłasza przetarg

 • Adres: 11-430 Korsze, ul. Adama Mickiewicza 13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 754 18 28 , fax. (89) 754 00 11
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KORSZE
  ul. Adama Mickiewicza 13
  11-430 Korsze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 754 18 28, fax. (89) 754 00 11
  REGON: 510743605
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Korsze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Korsze”,1) Przebudowa drogi gminnej Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 323 mb, w formule zaprojektuj i wybuduj – Zadanie nr 1,2) Przebudowa drogi gminnej Nr 123514N o długości 640 mb w miejscowości Korsze ulicy M.C. Skłodowskiej, w formule zaprojektuj i wybuduj – Zadanie nr 2,3) Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Prosna o długości 260 mb, w formule wybuduj – Zadanie nr 3.2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową, rozbudową oświetlenia ulicznego oraz niezbędną przebudową infrastruktury teletechnicznej, elektroenergetycznej.3.Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” składa się z dwóch części: opracowanie dokumentacji projektowej: branża drogowa, branża teletechniczna (przebudowa sieci- jeżeli zajdzie taka potrzeba), branża elektroenergetyczna (sieć oświetleniowa oraz usunięcie kolizji – jeżeli zajdzie taka potrzeba); wykonanie prac na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przebudowy dróg, przebudowy kolizji z infrastrukturą teletechniczną, przebudowy kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną (jeżeli zajdzie taka potrzeba).1) Zadanie nr 1– droga gminna Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 323 mb; gm. Korsze działki nr 32/1, 27/84, 27/38, 27/37, 27/83, 27/42, 27/80, 27/35, 27/41, obręb 0009 Garbno: a) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Garbno powinna zawierać w szczególności: − warunki techniczne wraz z uzgodnieniami przebudowy i budowy: kanalizacji deszczowej, kanałutechnologicznego;− warunki techniczne wraz z uzgodnieniami przebudowy kolizji, o ile wystąpią, istniejących sieci i przyłączy, w tym m.in.: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych,kanalizacji sanitarnej;− protokół z narady koordynacyjnej. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 123037N przed oddaniem na naradę koordynacyjną należy uzgodnić pod względem merytorycznym i technicznym z Zamawiającym, − stosowne zgody wodnoprawne – o ile będą wymagane, b) Podstawowe parametry do zaprojektowania przebudowy drogi gminnej: - ulica jednojezdniowa o szerokości 5,50 m,- kategoria ruchu KR1,- chodniki o szerokości 1,50m,- 2 zatoki postojowe: miejsca postojowe dla samochodów osobowych usytuowanych prostopadle do krawędzi jezdni, miejsca postojowe dla samochodów osobowych usytuowane równolegle dokrawędzi jezdni;- Kanalizacja deszczowa: rurociąg PVCØ315, przyłącza kanalizacji PVCØ200, studnie kanalizacjideszczowej Ø1000, studnie wpustowe kanalizacji deszczowej 400 x 600mm. c) Pozostałe zagospodarowanie do granicy pasa drogowego za pomocą terenów zielonych.2) Zadanie nr 2– droga gminna Nr 123514N o długości 640 mb w miejscowości Korsze ulicy M.C.Skłodowskiej, działki nr 389, 493, 291, 375 obręb 0002 Korsze : a) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy M. C. Skłodowskiej w miejscowości Korsze powinnazawierać w szczególności:− warunki techniczne wraz z uzgodnieniami przebudowy i budowy: kanalizacji deszczowej, kanałutechnologicznego, sieci wodociągowej;− warunki techniczne wraz z uzgodnieniami przebudowy kolizji, o ile wystąpią, istniejących sieci iprzyłączy, w tym m.in.: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej; − protokół z narady koordynacyjnej. Projekt przebudowy przed oddaniem na naradę koordynacyjnąnależy uzgodnić pod względem merytorycznym i technicznym z Zamawiającym;− stosowne zgody wodnoprawne – o ile będą wymagane. b) Podstawowe parametry do zaprojektowania przebudowy drogi gminnej:- ulica jednojezdniowa o szerokości 5,50 m – na wysokości działek: 374, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6 Zamawiający proponuje wykonać pieszo jezdnię o łącznej szerokości 5,5 m z podziałem jezdni 4m oraz chodnikiem o szerokości 1,5 m; - chodniki o szerokości 1,50m;- kategoria ruchu KR1,- wodociąg: PE 160mm SDR 17 PN 10, PE 90mm SDR 17 PN 10;- kanalizacja deszczowa: rurociąg PVCØ400, przyłącza kanalizacji PVCØ200, studnie kanalizacjideszczowej Ø1000, studnie wpustowe kanalizacji deszczowej 400 x 600mm;− pozostałe zagospodarowanie do granicy pasa drogowego za pomocą terenów zielonych 3) Zadanie nr 3 – przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Prosna o długości 260 mb, nr. ewid działek nr 17/1,18/41,18/19,5/1 obręb nr Prosna: droga będzie przebudowywana na odcinku ok. 260m i będzie przebiegała po śladzie istniejącej drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. Droga ma szerokość 4,5 m , zaprojektowano ją jako dwukierunkową o nawierzchni z kostki brukowej.a) Zakres Robót podstawowych obejmuje:- prace przygotowawcze (Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - roboty ziemne,- wykonanie konstrukcji nawierzchni,- odwodnienia,- wykonanie wjazdów, wraz z krawężnikami ,ławami,- regulację wysokościową do rzędnej projektowanej wszelkich nakryw studni, włazów, pokryw studni teletechnicznych, zasuw gazowych, wodociągowych oraz innych elementów uzbrojenia terenu,- wykonanie przekopów kontrolnych,- ułożenie rur ochronnych,- geodezyjny pomiar powykonawczy;b) podstawowe parametry techniczne:- projektowana długość ulicy: 260,00 m;- powierzchnia ulicy1378,38 m2;- powierzchnia zjazdów 103,119 m2;- ulica klasy „D”- dojazdowa z prędkością Vp = 50 km/h;- szerokość pasa ruchu 2.25 m;- szerokość jezdni 4.50 m;- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających : istniejąca- obciążenie ruchem o nacisku na oś 100 kN/oś - kategoria ruchu KR1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zadanie 1 i 2) oraz dokumentacji projektowej (zadanie nr 3) , specyfikacji warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach