Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Gmina Godziesze Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-872 Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 611 089 , fax. 627 611 053
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziesze Wielkie
  ul. 11 Listopada 10
  62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 627 611 089, fax. 627 611 053
  REGON: 25085516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Bałdoń, Saczyn, Stobno, Borek, Zajączki Bankowe, Rafałów, Stobno Siódme oraz Godziesze Małe. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 182 w miejscowości Borek ul. Krótka” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,157 km - rozbiórki istniejącej nawierzchni – 19m2 - roboty ziemne – 48m3 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 393m2 - podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 315m2 - nawierzchnia-warstwa ścieralna gr 4cm – 480m2 - obsypka –umocnienie krawędzi jezdni kruszywem gr. 10 cm – 69m2 - oznakowanie – 6 znaków pionowych, zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne w tym lustro zabezpieczone siatką – zgodnie z załączonym planem zagospodarowania. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 90 w miejscowości Rafałów – etap I na długości 180 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,180 km - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 540m2 - nawierzchnia z destruktu gr. 15 cm po zagęszczeniu – 540m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, grysami kamiennymi -540m2 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 125 w miejscowości Zajączki Bankowe – etap I na długości 200 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe -0,200 km - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 600m2 - nawierzchnia z destruktu gr. 15 cm po zagęszczeniu – 600m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, grysami kamiennymi – 600m2 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 4 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 67 w miejscowości Stobno – etap I na długości 105 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,105 km -podbudowa tłuczniowa gr.15cm po zagęszczeniu 700m2 5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 5 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 347 w miejscowości Saczyn – etap I na długości ok. 280mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,280 km - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 840m2 - podbudowa gr. 5 cm – 840m2 - nawierzchnia-warstwa ścieralna gr. 4 cm – 840m2 - pobocza 140m2 6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 6 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 82 w miejscowości Bałdoń – etap I na długości 237 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,237km - roboty ziemne - 9m3 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 896m2 - górna warstwa podbudowy gr. 5 cm – 753m2 - nawierzchnia asfaltowa ,warstwa ścieralna gr. 4 cm – 753m2 - pobocze /obsypka tłuczniem gr. 10 cm – 50 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 7 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 244/1 w miejscowości Stobno Siódme – etap I na długości 176 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,176km - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 528 m2 - górna warstwa podbudowy gr. 5 cm – 528 m2 - nawierzchnia asfaltowa ,warstwa ścieralna gr. 4 cm – 528 m2 8. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego nr 8 pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Zadowicka - utwardzenie pobocza destruktem” obejmuje: - utwardzenie pobocza destruktem o szerokości 0,75 m, grubości 8 cm po zagęszczeniu i powierzchniowym utrwaleniu emulsja asfaltową i grysem kamiennym na długości ok.1,2 km Zakres robót dla Zadania Nr 1 przedstawia mapa – Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 2 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 3 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 4 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 5 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 6 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 7 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, Lokalizację robót dla Zadania Nr 8 przedstawia mapa , która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach