Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Borki w 2018 r.

Gmina Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 21345 Borki, ul. II Armii WP
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 574 208 , fax. 818 574 229
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borki
  ul. II Armii WP 41
  21345 Borki, woj. lubelskie
  tel. 818 574 208, fax. 818 574 229
  REGON: 43101988500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.borkiradzynskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Borki w 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Przebudowie dróg gminnych na terenie gminy Borki w 2018 r. 3.2. Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: 3.2.1 Zadanie nr 1: Przebudowa ( modernizacja) drogi gminnej Nr 102281L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowiny. Zadanie obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 0,6285 km; b) Przekładanie kabla 44m budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 12m; c) Wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement wykonany w betonomieszarce - gotowa mieszanka ) Rm=2,5MPa, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, powierzchnia 1280 m2; d) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm, powierzchnia 3045,00 m2; e) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcji 16-25, kruszywo w ilości 18 dm3/m2, powierzchnia 3045,00 m2; f) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10 dm3/m2, powierzchnia 3045,00 m2; g) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 dm3/m2, powierzchnia 3045,00 m2; h) Wykonanie pobocza utwardzonego z kamienia tłuczonego, warstwa po uwałowaniu 15 cm, powierzchnia 900,00 m2; Przełożenie infrastruktury SSPW-WL, należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem technicznym stanowiącym załącznik do przetargu. 3.2.2 Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej Nr 102282L w m. Nowiny, na odcinku o długości 390 m, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. Zadanie obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 0,390 km; b) Przekładanie kabla 407 m, budowa kanalizacji kablowej z rur PCW , 12m; c) Wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement wykonany w betonomieszarce - gotowa mieszanka ) Rm=2,5MPa, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, 750 m2; d) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm, powierzchnia 2 075 m2; e) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcji 16-25, kruszywo w ilości 18 dm3/m2, powierzchnia 2 075 m2; f) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10 dm3/m2, powierzchnia 2 075 m2; g) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 dm3/m2, powierzchnia 2 075 m2; h) Wykonanie pobocza utwardzonego z kamienia tłuczonego, warstwa po uwałowaniu 15 cm, 600 m2; Przełożenie infrastruktury SSPW-WL, należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem technicznym stanowiącym załącznik do przetargu. 3.2.3 Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej 102126L położonej w m. Sitno na odcinku o długości 500 m. Zadanie obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 0,5 km; b) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 12.950t, c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 723,5 m2, d) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna po zagęszczeniu 18 cm 1263,5 m2, e) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 12 cm 1239,5 m2, f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych warstwa wyrównawcza 4 cm , 2089,29 m2 g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna, po zagęszczeniu 4 cm, 2506,09 m2 3.2.4 Zadanie nr 4: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w m. Tchórzew Kolonia na dz. nr 1525, 1525, na odcinku o długości 880 m. Zadanie obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 0,880 km; b) Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie 40m2 c) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia 40 m2; d) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 18 cm, powierzchnia 2749,38 m2; e) Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,5 kg/m2, powierzchnia 2714,18 m2; f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca asfaltowa, po zagęszczeniu 2cm, powierzchnia 2714,18 m2; g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych - warstwa ścieralna, po zagęszczeniu 4 cm, powierzchnia 2643,78 m2; 3.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załączniki od 1a do 1w do SIWZ, w skład której wchodzą:  Opis techniczny  Przedmiary robót,  Mapy, rysunki. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach