Przetargi.pl
Dostawa narzędzi neurochirurgicznych

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, Aleje Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 773 333 , fax. 846 386 669
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 773 333, fax. 846 386 669
  REGON: 605013400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi neurochirurgicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 - Uzupełnienie zestawu narzędzi do endoskopowej chirurgii kręgosłupa odcinka lędźwiowego model Easy GO produkcji Karl Storz, Zadanie nr 2 - Narzędzia neurochirurgiczne. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zaproszeniu do złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1). 2) Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany na str. 5 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa. 3) Wypełniony przez wykonawcę zał. nr 2 – Formularz „Wymagania Zamawiającego”. 4) Oryginalny katalog producenta w formie książki lub folderu – obejmujący oferowany przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza kopii. 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach