Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych (cz. I) w ramach zadań: 1. Przebudowa drogi gminnej Zachmiel – Ducka Wola. 2. Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Grabowy Las”

Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec ogłasza przetarg

 • Adres: 26804 Stromiec, ul. Piaski
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 619 10 20 , fax. 48 61 91 012
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec
  ul. Piaski 4
  26804 Stromiec, woj. mazowieckie
  tel. 48 619 10 20, fax. 48 61 91 012
  REGON: 67022402500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugstromiec.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych (cz. I) w ramach zadań: 1. Przebudowa drogi gminnej Zachmiel – Ducka Wola. 2. Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Grabowy Las”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych: 1) Odcinek nr 1: droga gminna nr 110510W od miejscowości Ducka Wola w kierunku miejscowości Zachmiel, na odcinku km od 0 + 000 do 0 + 900, na działce o numerze ewidencyjnym 186/2, obręb Ducka Wola. 2) Odcinek nr 2: droga gminna nr 110527W od miejscowości Podlesie Duże w kierunku miejscowości Grabowy Las, na odcinku km od 0 + 000 do 0 + 990, na działkach o numerach ewidencyjnych 646, obręb Stromiec Podlesie oraz nr 245, obręb Grabowy Las. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według powyższego podziału. 2. Zakres robót objętych przebudową: • usunięcie warstwy humusu • zabezpieczenie drzew i zakrzaczeń • wykonanie przepustu na skrzyżowaniu z drogą powiatową • wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni drogi • wykonanie podbudowy nawierzchni drogi • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego • wykonanie nowych poboczy • ustawienie nowego oznakowania pionowego. 3. Podstawowe parametry techniczne obu odcinków po przebudowie: • klasa techniczna ulicy – D. • prędkość projektowa – Vp=50km/h. • kategoria obciążenia ruchem – KR1. • szerokość jezdni – 4,0 m. • pochylenie poprzeczne nawierzchni – 2%. • nawierzchnia drogi – bitumiczna. • szerokość poboczy – 0,50 m. • pochylenie poprzeczne poboczy – 8%. Szczegółowe informacje dot. stanu istniejącego oraz zakresu robót znajdują się w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki nr 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 oraz 9.2.4. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości – 6.000,00 zł. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu O/Stromiec, konto Nr 85 9115 0002 0060 0600 0215 0004. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Zamawiającego pokój Nr 10, a kserokopię dołączyć do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis ten winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie pisemne zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty. Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyłączeniem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach