Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z masy mineralno-bitumicznej

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 586 945 135
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 586 945 135
  REGON: 52754600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z masy mineralno-bitumicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach i terenach gminnych w Gminie Kartuzy. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie następujące części: 1) Część nr 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej poprzez remont nawierzchni bitumicznej w Pomieczyńskiej Hucie zlokalizowanej na terenie działek nr 121, 42, 140/1, 133/8 obr. geod. Pomieczyńska Huta (zakres: budowa nawierzchni drogi z masy mineralno-bitumicznej na odcinku 278,0 mb i o szer. 5,0 m), 2) Część nr 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w Staniszewie nr 155251G- ul. Wejherowska – II ETAP inwestycji – budowa drogi na działkach: nr 453/2, 408/14, 454, 408/15, 408/16, 408/17, 408/18, 408/19 obr. Staniszewo - przebudowa nawierzchni drogi z trylinki na nawierzchnię bitumiczną wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej (długość drogi bitumicznej - ok. 200 mb, szer. 5,5 m, chodnik o szer. 2,0 m).Za plac budowy w okresie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca. 3. UWAGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: 1) zakres etapu II wskazany jest czerwoną linią na dodatkowym rysunku, dołączonym do kompletnej dokumentacji technicznej. W zaznaczonej części Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rozbiórki nawierzchni z trylinki , a następnie do jej przekruszenia na frakcje 0-31,5 mm oraz rozdysponowania jej w m. Staniszewo – do 3 km (wg wskazań sołtysa). Trylinka winna być rozebrana, a następnie przekruszona na miejscu budowy bez zbędnego jej wywożenia poza teren budowy. Etap I został już wykonany. 2) Zakres robót określony poz. 8-18 przedmiaru robót (przebudowa sieci wodociągowych) realizowany będzie przez KPWiK sp. o.o. w Kartuzach. W związku z powyższym Wykonawca nie powinien uwzględniać tego zakresu w kalkulacji ceny oferty. 4. Wykonanie robót należy wykonać zgodnie z uproszczonymi dokumentacjami technicznymi autorstwa mgr inż. Krzysztofa Puzdrowskiego- 2019 r. oraz mgr inż. Łukasza Kitowskiego - 2019 r. 5. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej w terenie. 6. Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót lub odcinka robót. Winien on wykonać i dać do akceptacji projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pojazdów , wykonać objazdy i je odpowiednio oznaczyć. Wykonawca robót oznakowując odcinek robót obejmujący skrzyżowanie ma obowiązek powtórzyć to oznakowanie za każdym skrzyżowaniem. 7. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonymi dokumentami, obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną i projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacjach technicznych dla każdej Części zamówienia dołączonej do SIWZ, którą tworzą: projekty, STWiORB, przedmiary robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 10. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 6 lat i nie dłuższy niż 8 lat. Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji; Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. 2) Wykonawca zobowiązany jest poinformować gestorów infrastruktury technicznej o rozpoczęciu oraz zakończeniu robót budowlanych; 3) Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia, podlegają obowiązkowej akceptacji Zamawiającego, inspektorów nadzoru autorskiego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Podstawą akceptacji materiału jest wniosek materiałowy wraz z kartą katalogową produktu, certyfikatami oraz deklaracjami zgodności; 4) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne, b) roboty nawierzchniowe (układanie nawierzchni utwardzonych), c) roboty w zakresie kanalizacji (dot. Części nr 2 zamówienia). 11. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Gmina Kartuzy jako Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia elementu, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełniać: 1) min. parametry techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub, 2) obowiązujące wymagania określone w dokumentach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Pzp, jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odnoszono się do tych dokumentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości: 1)Część nr 1 zamówienia – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),2)Część nr 2 zamówienia – 10.000,00 zł (dziesięć tysiący złotych). 2. Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ. 2) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach