Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pelplinie

Gmina Pelplin ogłasza przetarg

 • Adres: 83-130 Pelplin, plac Grunwaldzki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 12 61, , fax. 536 14 64
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pelplin
  plac Grunwaldzki 4
  83-130 Pelplin, woj. pomorskie
  tel. 58 536 12 61, , fax. 536 14 64
  REGON: 19167533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelplin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pelplinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pelplinie wraz z wyposażeniem i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Obiekt projektowany w technologii zapewniającej energooszczędność z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. a) zaprojektowanie obiektu PSZOK wraz z kompletnym wyposażeniem (zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Studium Wykonalności oraz KIP) infrastrukturą towarzyszącą (w tym niezbędnych przyłączy i połączeń z obiektami zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu; b) obiekt zaprojektować w oparciu o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja uzyskana przez zamawiającego stanowi załącznik do SIWZ); c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie obiektu odpowiadającego pod każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ, a w szczególności w PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE; d) Wykonawca winien zapoznać się z treścią SIWZ i uzyskać informacje odnośnie wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter oferty; e) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla projektowanego obiektu. • Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Dokumentacja projektowa: Wykonawca zobowiązany jest opracować kompletną dokumentację projektową dla wszystkich elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia przedstawionych w PFU, Studium Wykonalności oraz KIP, obejmującą w szczególności: a) budynek biurowo – socjalno – magazynowy PSZOK: - o powierzchni ok. 110 m2, jednokondygnacyjny w technologii lekkiej konstrukcji szkieletowej, energooszczędnej o współczynniku przenikania przynajmniej U=0,20, z materiałów przyjaznych środowisku; - o wysokość do 7 m; - z dachem płaskim lub jednospadowym o nachyleniu 5° - 25°, optymalnym dla instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposażeniem; - z instalacjami oraz stosowną infrastrukturą techniczną; - z pomieszczeniami przeznaczonymi m.in. na: ‐ biuro do obsługi PSZOK; ‐ salę edukacyjną do prowadzenia działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w min. 2 grupach) ‐ segment napraw i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów z gospodarstw domowych; ‐ część socjalna; - zabudowa dachu panelami fotowoltaicznymi do produkcji energii dla PSZOK min. 10kW. b) wiatę magazynowo – garażową o pow. ok. 60 m2 do gromadzenia odpadów: - jednonawową z połacią dachową jednostronną, zamknięta przegrodami bocznymi i tylną, częściowo otwarta od frontu; - konstrukcja wiaty ze stalowych profili zamkniętych, zabezpieczona lakierem podkładowym i pomalowana farbą antykorozyjną i ognioochronną; c) wyposażenie oraz rozmieszczenie w obiekcie kontenerów i pojemników do gromadzenia różnego rodzaju odpadów w podziale na poszczególne frakcje - wskazane w PFU oraz wymagane aktualnymi przepisami; d) sieci technologiczne i sanitarne, niezbędne dla funkcjonowania projektowanych obiektów, np.: (sieci wodociągowo-kanalizacyjne (wodociągowa, sanitarna, p. poż), sieć elektroenergetyczna i inne; wraz z przyłączami; e) instalacje wewnętrzne, niezbędne dla funkcjonowania tego typu obiektów oraz całodobowy monitoring obiektu (kamera dzień-noc) współpracujący z aplikacją mobilną do obsługi obiektu; f) zagospodarowanie terenu: - place, drogi, miejsca postojowe, chodniki (z uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej wzdłuż kontenerów PSZOK) - zapewniające dojazd, dojście i możliwość manewrowania na terenie obiektu; - rampę i wagę najazdowa dla pojazdów; - oświetlenie zewnętrzne składające się z 4 lamp hybrydowych OZE; - ogrodzenia, bramy wjazdowe, furtki, szlabany; - Eko – edukacyjny plac zabaw wraz z wyposażeniem; - mała architektura; - pozostałe prace (m.in. urządzenie zieleni, w tym zieleń izolacyjna). Wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej podlegać będą zatwierdzaniu przez Zamawiającego oraz przez właściwe organy administracji publicznej. Pozyskanie wszystkich zatwierdzeń leżeć będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej wyspecyfikowano również w PFU. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wielobranżowych koncepcji przedprojektowych (m. in. w zakresie zagospodarowania terenu, budynku biurowo - socjalnego PSZOK) do akceptacji Zamawiającego w przeciągu 4 tygodni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszelkie uwagi Zamawiającego i Nadzoru w związku z przedstawionymi koncepcjami. Wszelkie dalsze prace projektowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Nadzoru. Koncepcja budynku PSZOK powinna zostać przedstawiona w min. 2 wariantach (koncepcje przedstawiać powinny m. in.: elewacje oraz propozycję rozmieszczenie pomieszczeń). Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia (tzw. dane wejściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów, a w szczególności Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym między innymi: a) pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego przedsięwzięciem; b) przeprowadzi badania geologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu (PSZOK); c) pozyska wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów (w tym Dokumentacji Projektowej) i późniejszej realizacji Robót. Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwego organu kompletny Wniosek o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję Pozwolenia na Budowę. Wykonawca opracuje dokumentację projektową w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy: a) projekt budowlany (w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) w rozbiciu na poszczególne branże – 6 egz. b) projekt wykonawczy (w zakresie określonym obowiązującymi przepisami) w rozbiciu na poszczególne branże – 4 egz.; c) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego – 1 egz.; d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości – 3 egz. – w rozbiciu na poszczególne branże; e) opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu zastępczego jeżeli takowe będzie wymagane – 3 egz.; f) opracowanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu jeżeli takowe będzie wymagane – 3 egz.; Wykonany komplet dokumentacji należy przedłożyć również w formie elektronicznej na płytkach CD/DVD w ilości 1 egz.: Na formę elektroniczną składa się dokumentacja w dwóch wersjach: - nieedytowalnej z rozszerzeniem: .pdf; - edytowalnej z rozszerzeniami: pliki tekstowe: .doc/. odt; pliki obliczeniowe: .xls/.odx; pliki graficzne: .dwg/.dxf; pliki kosztorysowe: .ath/.xls. Zamawiający udzieli wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu mocodawcy w sprawach związanych z postępowaniem dotyczącym uzgodnień, warunków technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający wymaga aby wykonawca sprawował nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych, do wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację projektową - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy –załącznik nr 9 do SIWZ, Studium Wykonalności – załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł.. - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w rozdziale 18 specyfikacji. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy oddział w Pelplinie: nr rachunku:62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 Uwaga:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach