Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzewnie-Chrzanowo, Chrzczony-Rzewnie Kolonie, Łasiewity, Brzóże Małe , Łachy Włościańskie, Orłowo o łącznej długości 5,376km

Urząd Gminy Rzewnie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-225 Rzewnie, Rzewnie 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7673001, 7613409 , fax. 029 7613445
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Rzewnie
  Rzewnie 19 19
  06-225 Rzewnie, woj. mazowieckie
  tel. 029 7673001, 7613409, fax. 029 7613445
  REGON: 00054657800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugrzewnie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzewnie-Chrzanowo, Chrzczony-Rzewnie Kolonie, Łasiewity, Brzóże Małe , Łachy Włościańskie, Orłowo o łącznej długości 5,376km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: Odcinek 1 Przebudowa drogi gminnej relacji Rzewnie- Chrzanowo odcinek o długości 1,595km a) wykonanie ścinki poboczy na szerokości 0,5mb; b)pogłębienie rowu przydrożnego; b) wymiana części przelotowej przepustów;, c) wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej; d) wykonanie podbudowy pospółką grubości 5 cm w celu nadania spradków poprzeczych wraz z profilowaniem; e) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i grysami; d) ustawienie pionowych znaków drogowych e) uporządkowanie rowów przydrożnych. Odcinek 2 Przebudowa drogi gminnej relacji Chrzczony - Rzewnie Kolonie odcinek o długości 0,800km a) wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej; b) wykonanie podbudowy pospółką grubości 5 cm w celu nadania spadków poprzecznych wraz z profilowaniem; c) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i grysami; d) ustawienie pionowych znaków drogowych Odcinek 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasiewity odcinek o długości 0,658km a) wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej; b) wykonanie podbudowy pospółką grubości 5 cm w celu nadania spadków poprzecznych wraz z profilowaniem; c) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i grysami; d) ustawienie pionowych znaków drogowych Odcinek 4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzóże Małe odcinek o długości 0,972km a) wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej; b) wykonanie podbudowy pospółką grubości 5 cm w celu nadania spadków poprzecznych wraz z profilowaniem; c) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i grysami; d) umocnienie poboczy kruszywem łamanym e) ustawienie pionowych znaków drogowych Odcinek 5 Przebudowa drogi gminnej relacji Grudunki-Orłowo na odcinku o długości 0,601km a) wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej; b) wykonanie podbudowy pospółką grubości 10 cm w celu nadania spadków poprzecznych wraz z profilowaniem; c) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i grysami; d) ustawienie pionowych znaków drogowych Odcinek 6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łachy Włościańskie na odcinku o długości 0,750km a) wymiana części przelotowej przepustu; b) wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej; c) wykonanie podbudowy pospółką grubości 10 cm w celu nadania spadków poprzecznych wraz z profilowaniem; d) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i grysami; e) ustawienie pionowych znaków drogowych; Przedmiot zamówienia i zakres robót szczegółowo określają: - dokumentacja wykonawcza; - przedmiary robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://rzewnie.bipgminy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach